Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Enligt propositionen skulle den s.k. självrisktid som åläggs när rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar gälla förlängas från nuvarande 5 till 7 dagar. Självrisktiden ackumuleras endast på vardagarna, måndag till fredag. Denna förändring skulle tillämpas om självrisktidens första dag infaller under 2017. Förändringen gäller särskilt våra medlemmar som permitteras under kortare perioder under terminen eller läsåret, eftersom det kan bli svårare att ackumulera den längre självrisktiden under högst 8 på varandra följande kalenderveckor. 

Våra medlemmar kan få inkomstrelaterad dagpenning med s.k. förhöjd förtjänstdel när de deltar i sysselsättningsfrämjande service som man har kommit överens om med arbets- och näringsbyrån. Regeringen föreslår en minskning till denna förhöjda förtjänstdel. Förändringen skulle träda i kraft 1.1.2017 och den skulle gälla även om utbetalningen av den förhöjda förtjänstdelen har börjat under 2016. För deltagare i sysselsättningsfrämjande service, t.ex. våra medlemmar som idkar frivilliga studier som arbets- och näringsbyrån godkänt, skulle beloppet av den förhöjda förtjänstdelen minska under den redan påbörjade utbetalningsperioden. Enligt beräkningar som Arbetslöshetskassornas Samorganisation har genomfört skulle förändringen betyda att den inkomstrelaterade dagpenningen för 200 dagar minskar med sammanlagt 471 euro när den lön som ligger till grund för dagpenningen är 2 500 euro i månaden. 

Den förhöjda förtjänstdel som har betalats utgående från en lång arbetshistoria skulle slopas. Förändringen skulle träda i kraft så att den förhöjda förtjänstdelen fortfarande kan betalas ut om det arbetsförhållandet rätten baserar på har tagit slut innan slutet av år 2016. Rätten till den förhöjda förtjänstdelen skulle dock upphöra 30.6.2017, även om utbetalningsperioden av denna förhöjda förtjänstdel skulle pågå ännu. Vidare skulle även beloppet av denna förhöjda förtjänstdel minska genast i början av 2017. Det är rätt sällan att en medlem i Lärarnas a-kassa är berättigad till den förhöjda förtjänstdelen, eftersom i allmänhet betalas en förhöjd förtjänstdel på basis av att arbetsgivaren säger upp ett anställnings- eller tjänsteförhållande av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker. Om arbetslösheten börjar därför att arbetsförhållandet var för en viss tid, blir man inte berättigad till denna förtjänstdel.  

Maximiutbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning skulle förkortas enligt nedan: 

Propositionen innebär inte några förändringar på den s.k. rätten till tilläggsdagar vid inkomstrelaterad dagpenning. 

Man skulle fortfarande kunna förnya maximiutbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning genom att uppfylla arbetsvillkoret på nytt. Våra medlemmar som inte kan fylla arbetsvillkoret på nytt under den kortare maximiutbetalningstiden skulle ansöka om arbetsmarknadsstöd. Enligt propositionen skulle arbetsmarknadsstödet betalas ut av FPA. Våra medlemmars arbetslöshetsperioder brukar vara relativt kortvariga, i vilket fall påverkar förkortningen av maximiutbetalningstiden inte deras rätt till dagpenning. För en del av våra medlemmar är arbetslöshetsperioderna dock längre, och i framtiden skulle de börja söka hos FPA och erhålla arbetsmarknadsstöd betydligt tidigare än nu.
 
När propositionens riksdagsbehandling är klar kommer vi att ge mer information om hurdana de nu föreslagna förändringarna kommer i genomföras. Tilläggsinfo över t.ex. den förhöjda förtjänstdelen och maximiperioden hittar du under rubriken Inkomstrelaterad dagpenning.