Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Instruktioner för arbetslöshet under sommaren

Upphör ditt arbete i början av sommaren
eller i slutet av juli? Så här ansöker du om dagpenning för
arbetslöshetsperioden. En mer omfattande artikel om ämnet har utkommit i nummer
11 av Opettaja-tidningen. Denna artikel, liksom andra meddelanden från
arbetslöshetskassan, hittar du även på arbetslöshetskassans webbsidor på
adressen www.opetk.fi.

Anmälan till arbets- och näringsbyrån

Anmäl
dig
som arbetslös arbetssökande från och med att
arbetet upphör eller att permitteringen börjar. Under www.te-palvelut.fi hittar du
kontaktinformation till arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) samt även en
länk till webbtjänsten för elektronisk registrering av ansökan. Om du behöver
hjälp med arbetsförmedlingens webbtjänster, kontakta den nationella jobblinjen (0295 020 700). Ange
att du är medlem i Lärarnas Arbetslöshetskassa när du registrerar dig som
arbetssökande.

Se
till att din arbetsansökan är i kraft
på det sätt
som arbets- och näringsbyrån förutsätter. Arbetslöshetskassan kan inte betala
ut dagpenning för den tid som arbetsansökan inte är i kraft vid arbets- och
näringsbyrån.

Ansökan
om inkomstrelaterad dagpenning

På våra webbsidor kan du skriva ut en
ansökningsblankett som kan skickas per post. 
Det går även att ansöka elektroniskt om dagpenning via Openetti. Även länken till den
elektroniska tjänsten finns på kassans webbplats.

Fyll
i pappersblanketten eller en elektronisk blankett enligt anvisningarna på
blanketten och bifoga de utredningar som anges i ansökningsblankettens
anvisningar.
Skicka ansökan och bilagorna till
Lärarnas Arbetslöshetskassa i efterhand, eftersom dagpenning ansöks och
utbetalas endast för förfluten tid. Ansök om dagpenning tidigast när du har
varit arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån två hela kalenderveckor. Ansökan
ska skickas till arbetslöshetskassan senast inom tre månader från den dagen, från
och med vilken du ansöker om dagpenning.

Om du ännu inte har varit medlem i 26 veckor
eller vet att ditt arbetsvillkor inte har uppfyllts under medlemstiden kan du
ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.

Skicka inte bilagor till den första ansökan
på förhand.

Om arbetslösheten fortsätter

* När du är helt utan arbete, fyll alltid i
ansökan för en period på fyra hela kalenderveckor (mån-sö) eller för en
kalendermånad åt gången.

* Om du som arbetslös tar emot ett
heltidsarbete som varar högst två veckor innebär det ingen ändring i dagpenningens
ansökningsrytm. Fyll i ansökan på samma sätt som en ansökan för
heltidsarbetslösa, i perioder om fyra kalenderveckor eller en kalendermånad.

Om du arbetar deltid eller om du t.ex. erhåller
biinkomster från jordbruks- eller företagsverksamhet, fyll i dagpenningsansökan
i perioder om en kalendermånad.

Bilagor till ansökan

På basis av ansökan och bilagorna utreder
arbetslöshetskassan din rätt till dagpenning, avvägt enligt inkomsten, samt
bestämmer nivån på din dagpenning. Bekanta
dig med de bilagor som behövs för ansökan om dagpenning på kassans webbplats.

Har
din arbetstid varierat under terminen eller läsåret? Fick du lön grundat på
utförda arbetstimmar? Gjorde du korta vikariat, vars timantal inte framgår ur
lönespecifikationen eller löneintyget?
I så fall
bör du som bilaga till ansökan be din arbetsgivare om en s.k. utredning om veckotimmar det vill säga
en redogörelse över arbetstiden per vecka. Blanketten som behövs för detta kan
skrivas ut från arbetslöshetskassans webbsidor.

Handläggning av ansökan

Arbetslöshetskassan ger ett skriftligt
beslut i ditt dagpenningärende och utbetalar dagpenningen på det konto du
angett i ansökan. Vi skickar en betalningsavi för varje betalningsrat
tillsammans med en blankett för fortsatt ansökan. Du kan skicka in en ansökan om fortsatt stöd för fyra därpå följande
kalenderveckor eller en kalendermånad, trots att du ännu inte fått ett beslut
om din första ansökan.
Du kan använda en likadan ansökningsblankett som vid
din första ansökan. I den elektroniska ansökningstjänsten bör man använda
ansökan om dagpenning.

Meddela om ändringar omedelbart

Meddela arbetslöshetskassan omedelbart om
ändringar som sker under arbetslösheten. Omständigheter som bör meddelas är
bland annat anställning, studier, resa, sjukledighet, nya socialförmåner, företagsverksamhet,
lön för uppsägningstid eller annan förvärvsinkomst. Också arbets- och
näringsbyrån måste få besked om ändringar i din situation.

Betala medlemsavgiften till fackförbundet

Se till att medlemsavgiften blir betald
också under arbetslösheten. Arbetslöshetskassan debiterar inte medlemsavgift
från inkomstrelaterad dagpenning. OAJ:s
medlemmar
betjänas i ärenden som gäller medlemsavgiften av OAJ:s
medlemsregister (tel. 020 748 9790, jasenrekisteri(at)oaj.fi).

Var beredd på längre behandlingstid

Under sommarperioden behandlas en första
ansökan vid Lärarnas arbetslöshetskassa inom ungefär en månad efter att den
inkommit. Om det saknas något i ansökan eller bilagorna, blir vi tvungna att
begära in ytterligare information för behandling av ditt ärende. Utbetalningen
av dagpenningen kommer därmed att fördröjas ytterligare. 

Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter

Lärarnas
Arbetslöshetskassa

Besöks- och postadress: Bölegatan 4 B, 00240
Helsingfors

Telefontjänst:

(09) 2294 4100

Kontrollera telefontiderna på vår webbplats!

Fax (09) 141 549

E-post:

opettajien.tk@opetk.fi.s

Webbplats: www.opetk.fi