Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös

Utkomstskydd för sommarmånaderna

Tar ditt arbete slut när sommarlovet börjar? Har du arbetat heltid ett läsår eller arbetat som vikarie? Har du arbetat deltid? Arbetslöshetsdagpenningen tryggar din försörjning när du inte har någon förvärvsinkomst. Var dock beredd på vår behandlingstid. Mer information om vilka förutsättningar som gäller för inkomstrelaterad dagpenning och till exempel vilka bilagor som ska lämnas med ansökan hittar du på Lärarnas Arbetslöshetskassas webbplats, www.opetk.fi. På webbplatsen finns även en länk till vår webbtjänst för elektronisk ansökan av inkomstrelaterad dagpenning, Openetti. Om ditt ärende rör medlemsavgiften under sommarmånaderna ska du vända dig till OAJ:s medlemsregister (www.oaj.fi). 

Anmälan till arbets- och näringsbyrån

Anmäl dig som arbetssökande när din tjänst avslutas eller i samband med att din permittering inleds, dock senast det datum från och med när du vill ansöka om dagpenning. Under www.te-palvelut.fi hittar du kontaktinformation till arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) samt även en länk till webbtjänsten för elektronisk registrering av ansökan. Om du behöver hjälp med arbetsförmedlingens webbtjänster, kontakta den nationella jobblinjen (0295 020 700, må-to kl 8-17, fr kl 10-17). Ange att du är medlem i Lärarnas Arbetslöshetskassa när du registrerar dig som arbetssökande.

En arbetslös arbetssökande måste ta emot ett eventuellt arbete som arbets- och näringsbyrån erbjuder och som är lämpligt med tanke på den arbetssökandes yrkesfärdigheter och arbetsförmåga. Om man tackar nej till arbetet kan påföljden bli karens, det vill säga en period då dagpenning inte betalas ut.

Medlems- och arbetsvillkor

Eftersom du har arbetat avlönat under 2014, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du har varit försäkrad via a-kassan under minst 26 kalenderveckor innan din tjänst avslutas och har uppfyllt arbetsvillkoret under ditt medlemskap. För att uppfylla arbetsvillkoret skall man under de senaste 28 månaderna under minst 26 kalenderveckor ha haft sådant försäkringsberättigat lönearbete där arbetstiden har varit minst 18 timmar per vecka (se undantaget gällande undervisningsbranschen nedan) och där man haft en avtalslön.

Granskningsperiodens längd på 28 månader innebär i praktiken att det inte är nödvändigt att arbeta oavbrutet eller för endast en arbetsgivare för att uppfylla hela arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor. Arbetsvillkoret kan uppfyllas också genom kortvariga vikariat. Varje enskild kalendervecka som under medlemstiden och granskningsperioden omfattar det antal arbetstimmar som krävs räknas in i arbetsvillkoren.

Särskilda villkor i undervisningsbranschen

Inom undervisningsbranschen räknas som arbetsveckor de veckor under vilka arbetstiden har varit minst hälften av det lägsta antalet arbetstimmar per vecka för en timlärare i huvudsyssla (till exempel 8 timmar för grundskola och gymnasium). Med undervisningsbranschen avses undervisningsarbete vid en läroanstalt. För barnträdgårdslärare gäller huvudregeln på 18 timmar/vecka. Inom en undervisningsbransch som inte har heltidsanställda timlärare är arbetstidsvillkoret 8 timmar.

För timanställda lärare gäller det faktiska antalet arbetstimmar. För att utreda om arbetsvillkoret uppfylls behöver a-kassan en blankett ifylld av din arbetsgivare med antal arbetade timmar per vecka. Du eller din arbetsgivare kan skriva ut blanketten via a-kassans webbplats. Genom att fylla i antalet arbetstimmar per vecka visar du antalet arbetsveckor som kan räknas in i ackumuleringen av arbetsvillkoret. En lärare med månadslön anses arbeta det antal timmar per vecka som hans eller hennes månadslön baserar sig på. Årlig arbetstid omvandlas till veckovis arbetstid genom division (olika divisorer inom olika avtalsbranscher).

Två exemepel på ackumulering av arbetsvillkoret

Exempel: NN arbetar deltid vid två läroanstalter. Arbetstiden vid den ena läroanstalten är 5 timmar per vecka och vid den andra 3 timmar per vecka. I och med att arbetstiden i undervisningsbranschen är sammanlagt 8 timmar per vecka uppfyller NN arbetsvillkoret.

Exempel: NN arbetar som vikarie på förskolor. NN har haft två längre vikariat, 13.1.2014-13.4.2014 (13 veckor) och 21.4.2014-25.5.2014 (5 veckor), totalt 18 veckor som räknas in i ackumulering av arbetsvillkoret. Innan dessa vikariat har NN haft enstaka vikariat under 2013. Om det bland vikariaten från 2013 finns åtminstone 8 kalenderveckor under vilka NN har arbetat minst 18 timmar per kalendervecka, innebär detta att NN:s arbetsvillkor uppfylls.

Hur går man till väga om det fattas arbetsveckor?

Endast en person som arbetar inom kassans verksamhetsområde kan bli medlem i kassan, men efter att medlemskapet har påbörjats kan arbetsvillkoret uppfyllas med vilket lönearbete som helst. Om man således inte har uppfyllt arbetsvillkoret innan arbetslöshet eller permission under medlemskapstiden, kan de arbetsveckor som fattas samlas in också genom annat lönearbete än inom undervisningsbranschen. Företagarverksamhet kan dock inte räknas in i arbetsvillkoret. Som företagarverksamhet räknas arbete som utförs till exempel vid ett företag som ägs av maka eller make. Under mellantiden kan man granska rätten till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Förlängning av granskningsperioden

Den granskningsperiod på 28 månader som krävs för att uppfylla arbetsvillkoret kan av godtagbara skäl förlängas med högst sju år. Godtagbara skäl till förlängning är bland annat heltidsstudier, sjuk- eller föräldraledighet och värnplikt. Också arbetsförhållanden under studietiden räknas till arbetsvillkoret om man blivit medlem i kassan under ett arbete som lärarvikarie.

Att beakta gällande medlems- och arbetsvillkoren

Om du har varit föräldraledig eller av något annat skäl varit borta från arbetsmarknaden innan du har anmält dig som arbetslös arbetssökande, kan du eventuellt ändå uppfylla arbetsvillkoret, alternativt ha fortsatt rätt till tidigare inledd dagpenning. Om ditt senaste arbetsförhållande var före 30.12.2013, är medlems- och arbetsvillkoren längre än de som beskrivs ovan. Du hittar mer information gällande detta på vår webbplats under Förmåner, Inkomstrelaterad dagpenning.

Om du har varit medlem i Lärarnas Arbetslöshetskassa under 26 veckor och du omedelbart före detta har varit medlem i en annan a-kassa, finns en möjlighet att medlemstiden och därmed arbetsvillkoret kan granskas med beaktande av medlemskapet i den föregående kassan. Sålunda förfars om du själv har avgått från den tidigare kassan och

  • det inte finns något avbrott mellan tidpunkterna för medlemskapet i Lärarnas Arbetslöshetskassa och när det föregående medlemskapet upphörde
  • om det tidigare medlemskapet avbröts och medlemskapet i Lärarnas Arbetslöshetskassa började inom loppet av en månad (tiden mellan medlemskapen ackumulerar inte medlemskapsvillkoret och arbete under avbrotten ackumulerar inte arbetsvillkoret).

Kom ihåg att ange din föregående arbetslöshetskassa i ansökan om dagpenning. 

Självrisktid

Arbetslöshetsdagpenning kan utbetalas efter att självrisktiden har löpt ut. Självrisktiden motsvaras av fem arbetsdagar (må-fr) då du har varit arbetslös arbetssökande via arbets- och näringsbyrån. Självrisktiden måste uppfyllas inom en obruten period på åtta kalenderveckor.

Semesterersättning och semesterpenning

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändrades i början av 2013 så att semesterersättning för heltidsarbete (heltid över 80 % av maximiarbetstiden för arbetet i fråga) inte längre påverkar utbetalningen av dagpenningen. Inte heller semesterpenningen påverkar tidpunkten för när dagpenningrätten börjar efter att ett heltidsarbete har upphört. Om man däremot får semesterersättning eller ersättning för semesterdagar som inte har tagits ut på basis av deltidsarbete eller visstidsarbete på högst 2 veckor kan ersättningen (liksom även dagpenningen) påverka beräkningen av dagpenning på ett sätt som gör att penningen minskar. 

Nivån på inkomstrelaterad dagpenning

Är du intresserad av den kommande dagpenningens belopp? En uppskattning av dagpenningbeloppet kan göras med hjälp av den räknare som finns på webbplatsen för Lärarnas Arbetslöshetskassa (länken ligger under Förmåner). Som grund för dagpenningen används den utjämnade förskottsinnehållningspliktiga löneinkomst du erhållit under tiden för arbetsvillkoret. Om det arbete som utförts har varit deltidsarbete, görs uträkningen på basis av de verkliga inkomsterna.

Har du redan fått inkomstrelaterad dagpenning? På Kassans webplats hittar du information från och med början av 2014 kring justeringar i dagpenningbeloppet och lagstiftning som anger reglerna för period med självrisk. Om du tidigare har fått inkomsrelaterad dagpenning, betyder det faktum att du återigen uppfyller kravet inte nödvändigtvis att den inkomstrelaterade dagpenningen för sommaren 2014 grundas på den inkomst du hade innan du blev arbetslös.

Har du arbetat parallellt för flera olika arbetsgivare?

A-kassan kan vid granskning av arbetsvillkoret och storleken på dagpenningen addera arbete som har utförts hos flera olika arbetsgivare. Detta gäller också när en del av arbetet är undervisningsarbete och det övriga annat arbete. Möjligheten att räkna samman lönerna har breddats sedan början av 2014.

Så ansöker du om dagpenning

Som medlem i a-kassan ansöker du om arbetslöshetsdagpenning hos din egen a-kassa. Du kan skriva ut ansökningsblanketten för inkomstrelaterad dagpenning via vår webbplats. Det går även att ansöka elektroniskt om dagpenning via Openetti. Även länken till den elektroniska tjänsten återfinns på kassans webbplats. Med hjälp av Openetti kan man skicka in sin första ansökan för inkomstrelaterad dagpenning, men också fortsatta ansökningar och till och med endast bilagor. Openetti fungerar snabbt i jämförelse med en traditionell pappersansökan.

Fyll i pappersblanketten eller en elektronisk blankett enligt anvisningarna på den och bifoga de utredningar som anges i ansökningsblanketten. Om ansökan har blivit ofullständigt ifylld eller dess bilagor är bristfälliga fördröjs behandlingstiden i och med att ansökan måste returneras för komplettering eller en tilläggsutredning måste begäras.

Skicka in din ansökan och samtliga bilagor till Lärarnas Arbetslöshetskassa (alltså inte till yrkesfackförbundet eller till TE-byrån). Om du ännu inte har varit medlem i 26 veckor eller vet om att dina arbetsvillkor inte har hunnit uppfyllas under den tid som du har varit medlem, kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från Folkpensionsanstalten.

Ansökan för dagpenning görs i efterskott, det vill säga för den tid som har förflutit. Ansökan bör dock göras senast inom 3 månader från den dag då man vill att utbetalningen skall börja. En ansökan som har skickats in retroaktivt och som gäller en tid före de närmast föregående tre månaderna anses föråldrad. Skicka in din första ansökan till kassan när du har varit arbetslös i minst två hela kalenderveckor (mån-sön).

Om arbetslösheten fortsätter

När du är helt utan arbete, fyll alltid i ansökan för en period på fyra hela kalenderveckor (mån-sö) eller för en kalendermånad åt gången.

Om du som arbetslös tar emot ett heltidsarbete som varar högst två veckor innebär det ingen ändring i dagpenningens ansökningsrytm. Fyll i ansökan på samma sätt som en ansökan för helt arbetslösa, i perioder om fyra kalenderveckor eller en kalendermånad.

Om du arbetar deltid eller om du t.ex. erhåller biinkomster från jordbruks- eller företagsverksamhet, fyll i dagpenningsansökan i perioder om en kalendermånad.

Bilagor till ansökan

På basis av ansökan och bilagorna utreder arbetslöshetskassan din rätt till dagpenning, avvägt enligt förtjänsten, samt definierar nivån på din dagpenning. Stifta bekantskap med de bilagor som behövs för ansökan om dagpenning på kassans webbplats. Kontrollera särskilt om du bör be att få en utredning över veckotimmar av din arbetsgivare för den arbetstid du utfört. Den blankett arbetsgivaren behöver kan skrivas ut på vår webbplats.

Om ansökan saknar information eller bilagor, ber vi dig att komplettera ansökan med de uppgifter som saknas. Avsaknad av behövlig information fördröjer utbetalningen av dagpenningen och kan leda till att ansökan om dagpenning avslås.

Behandling av ansökan

Arbetslöshetskassan ger ett skriftligt beslut i ditt dagpenningärende och utbetalar dagpenningen på det konto du angett i ansökan. Vi skickar en skriftlig betalningsanmälan om varje betalningspost och i anslutning till den en blankett för fortsatt ansökan om stöd med vilken man kan ansöka om stöd om arbetslösheten fortsätter. Du kan skicka in en ansökan om fortsatt stöd för fyra därpå följande kalenderveckor eller en kalendermånad, trots att du ännu inte fått ett beslut om din första ansökan. Du kan använda en likadan ansökningsblankett som vid din första ansökan. Kryssa för punkten ”fortsatt ansökan” på blanketten.

Meddela ändringar omedelbart

Meddela arbetslöshetskassan omedelbart om ändringar som sker under arbetslösheten. Omständigheter som bör delges är bland annat anställning, studier, resa, sjukledighet, nya socialförmåner, företagsverksamhet, lön för uppsägningstid eller annan förvärvsinkomst. Också arbets- och näringsbyrån måste få besked om ändringar i din situation.

Betala medlemsavgiften till fackförbundet

Se till att medlemsavgiften blir betald också under arbetslösheten. Arbetslöshetskassan debiterar inte medlemsavgift från inkomstrelaterad dagpenning. OAJ:s medlemmar betjänas i ärenden som gäller medlemsavgiften av OAJ:s medlemsregister, tel. 020 748 9790, e-post jasenrekisteri(at)oaj.fi.

Tänk på följande

Se till att din arbetsansökan är i kraft på det sätt som arbets- och näringsbyrån förutsätter. Arbetslöshetskassan kan inte betala ut dagpenning för den tid som arbetsansökan inte är i kraft vid arbets- och näringsbyrån.

Kom ihåg att be arbets- och näringsbyrån kontrollera om du omfattas av omställningsskyddet. Det kan också vara på sin plats att göra upp en sysselsättningsplan. Be din arbets- och näringsbyrå om ytterligare information i samband med anmälan.

Har du en studieplats?

Du måste informera arbets- och näringsbyrån om din studierätt, och detta kan påverka din rätt till dagpenning. Många av våra medlemmars studier har godkänts som så kallad sysselsättningsfrämjande verksamhet. Det innebär att studierna stöttas genom utbetalning av en högre dagpenning än normalt för arbetslöshetstiden. Understöd för studier som verksamhet förutsätter dock att studierna ingår i en sysselsättningsplan. Kassans webbplats innehåller även information om studierättens eventuella inverkan.

Bedriver du företagsverksamhet?

Arbets- och näringsbyrån bör informeras om företagsverksamhet, och den kan påverka din rätt till dagpenning.

Var förberedd på behandlingstiden

Under sommarperioden är antalet sökande vid Lärarnas arbetslöshetskassa mer än dubbelt så stort som under vinterperioden. Tusentals ansökningar lämnas in samtidigt, varför behandlingstiderna oundvikligen förlängs.

Under sommarperioden behandlas en första ansökan vid Lärarnas arbetslöshetskassa inom ungefär en månad efter att den inkommit. Detta rör även samtliga de sökande som senast har fått dagpenning under sommaren 2013 eller under jullovet 2013-2014. Om det saknas något i ansökan eller bilagorna, blir vi tvungna att begära in ytterligare information för behandling av ditt ärende. Utbetalningen av dagpenningen kommer därmed att förskjutas ytterligare. Vi lämnar begäran om kompletterande information per brev eller via Openetti.

A-kassans kontaktuppgifter

Lärarnas Arbetslöshetskassa

Besöks- och postadress: Bölegatan 4 B, 00240 Helsingfors

Telefontjänst:

(09) 2294 4100

Du hittar telefontiderna på vår webbplats.

Fax (09) 141 549

E-post:

opettajien.tk@opetk.fi,

Webbplats: www.opetk.fi