Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Information om jämkad dagpenning

Rätt till jämkad dagpenning

Jämkad dagpenning betalas till en person som under arbetslöshetstiden har inkomster från ett deltidsarbete, ett heltidsarbete som varar högst två veckor eller företagsverksamhet som bisyssla/eget arbete. Jämkad dagpenning kan inte betalas om den genomsnittliga arbetstiden under jämkningsperioden överskrider 80 procent av den maximala arbetstiden för en heltidsanställd (inom undervisningsbranschen vanligtvis undervisningsskyldigheten). Fortlöpande heltidsarbete hos samma arbetsgivare som varar över två veckor förbises och dagpenning betalas fram till att arbetet inleds och åter från och med att arbetet upphört i enlighet med den normala ansökningsperioden.

Inom undervisningsbranschen är veckosluten i regel betalda ifall arbets- eller tjänsteförhållandet är i kraft under veckosluten. Om anställningsförhållandet inte är fortlöpande och veckosluten är obetalda varar arbetet inte över två veckor.

X har utfört undervisningsarbete enligt följande: 22.9–3.10 (12 betalda dagar, upphör fre) och 6.10–10.10 (mån–fre) och åter 13.10–17.10 (mån–fre). Lönen har betalats enligt undervisningsskyldighet + 1 h, det är med andra ord frågan om ett heltidsarbete. X ansöker om dagpenning för oktober och anser att han eller hon har rätt till full arbetslöshetsdagpenning från och med måndag 20.10. Däremot utgör tiden 22.9–17.10 inte ett fortlöpande heltidsarbete som varar över två veckor på grund av obetalda veckoslut. Därmed omfattas oktober av jämkningsreglerna. Om arbetstiden under ifrågavarande fyra veckor långa jämkningsperiod överskrider 80 procent av arbetstiden för ett heltidsarbete betalas ingen dagpenning.

Ansökan om dagpenning

Jämkad dagpenning betalas till en deltidsanställd (kalender)månadsvis om löneperioden är en månad. Jämkad dagpenning betalas till en person som utför ett heltidsarbete som varar högst två veckor i likadana perioder som då han eller hon är fullständigt arbetslös (antingen i perioder om fyra kalenderveckor eller (kalender)månadsvis). Även för en person som utövar företagsverksamhet som bisyssla/utför eget arbete är ansökningsperioden en månad.

Nödvändiga intyg

Intyg över alla arbetsförhållanden och löneinkomster under arbetslöshetstiden behövs innan eventuell jämkad dagpenning kan betalas.  Den slutliga löneuträkningen är inte nödvändig utan lönebeloppet kan kontrolleras till exempel ur ett löneintyg som löneuträknaren separat skrivit ut eller ur en annan pålitlig utredning om det kommande lönebeloppet. Inkomster måste utredas även om de inte överskrider skyddsdelen (se Beloppet på den jämkade dagpenningen).

Inkomsten från företagsverksamhet som bisyssla jämkas på basis av en så långsiktig inkomstutredning som möjligt. Den senast fastställda beskattningen ligger vanligen till grund då företagsverksamheten fortsatt så länge att inkomsterna från företagsverksamheten redan har beskattats i den personliga beskattningen. Den del av inkomsten jämkas som beskattats som förvärvsinkomst. Kapitalinkomster jämkas inte. Förvärvsinkomster som fastställts i beskattningen verifieras i beskattningens specifikationsdel. Den beskattade inkomsten förvandlas genom att dela den med antalet verksamma månader inom beskattningsåret (12 månader om verksamheten redan pågått under hela året). Om företagsverksamheten som bisyssla är så ny att inkomster inte ännu beskattats, eller om inkomsten ändrats väsentligt efter att beskattningen fastställts, används som grund en inkomst som grundar sig på en så långvarig bokföring som möjligt. Den inkomst som tjänas genom sysselsättning i eget arbete jämkas på basis av antingen den fastställda beskattningen, bokföringen eller löneuträkningarna.

Beloppet på den jämkade dagpenningen

Från och med början av 2014 beaktas en skyddsdel vid jämkningen av inkomstrelaterad dagpenning. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa påverkar inkomsterna för en person som omfattas av jämkning beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen först då skyddsdelen överskrids. Skyddsdelen tillämpas utöver löneinkomsterna även för inkomster från företagsverksamhet som bisyssla eller eget arbete som omfattas av jämkning.

Om inkomsterna under ansökningsperioden bildas av löner som olika arbetsgivare betalat eller till exempel av inkomster från företagsverksamhet räknas alla inkomster samman innan skyddsdelen avdras. Som inkomster räknas alltid förskottsinnehållningspliktiga inkomster.

Beloppet på skyddsdelen beror på vilken jämkningsperiod som används. Om man använder en månad som jämkningsperiod beaktas inkomsten vid jämkning till den del inkomsten överskrider 300 euro. Om jämkningsperioden består av fyra på varandra följande kalenderveckor beaktas vid jämkningen den del av inkomsten som överskrider 279 euro.

Exempel:

A har ett deltidsarbete under en jämkningsperiod på en månad, för vilket han eller hon tjänar sammanlagt 800 euro. I jämkningsperioden beaktas den del av inkomsterna som överskrider skyddsdelen på 300 euro, dvs. inkomsterna som beaktas är 500 euro. Hälften av detta, dvs. 250 euro, minskar dagpenningen.

Lönen eller inkomsten från företagsverksamhet som bisyssla som intjänats under jämkningsperioden (fyra kalenderveckor eller en (kalender)månad) i förhållande till förmånen granskas genom tre beräkningsregler. Det vanligaste jämkningsbeslutet grundar sig på en beräkningsregel enligt vilken 50 procent av bruttoinkomsterna som under jämkningsperioden överskrider skyddsdelen minskar den fulla dagpenningen.

Beloppet på de sammanlagda inkomsterna under jämkningsperioden har också ett absolut maximibelopp. Enligt regeln ska den jämkade dagpenningen och lönen som tjänats under jämkningsperioden sammanlagt inte överskrida lönen som fastställts som grund för ifrågavarande persons dagpenning. De sammanräknade inkomsterna kan dock underskrida maximibeloppet. Maximibeloppet granskas enligt lagstiftningens ordalydelse jämkningsperiodvis. Det absoluta maximibeloppet på jämkad inkomstrelaterad dagpenning fås då lönen som ligger till grund för dagpenning minskas med den inkomst som intjänas under jämkningsperioden. Maximibeloppet på jämkad arbetslöshetsdagpenning innehåller även barnförhöjningar.

Exempel 1, normal situation:

Förhandsuppgifter: A har ett deltidsarbete under en jämkningsperiod på en månad, för vilket han eller hon tjänar sammanlagt 800 euro. I jämkningsperioden beaktas den del av inkomsterna som överskrider skyddsdelen på 300 euro, dvs. inkomsterna som beaktas är 500 euro. Hälften av detta, dvs. 250 euro, minskar dagpenningen.

Lönen som ligger till grund för A:s dagpenning är 2 500 euro och dagpenningen för en helt arbetslös är 68,14 euro, dvs. i genomsnitt 1 465,01 euro per månad.

1:a skedet: beräkning av det absoluta maximibeloppet på jämkad dagpenning. A:s jämkade dagpenning och intjänade lön kan högst motsvara lönen som ligger till grund för dagpenningen, dvs. 2 500 euro. 

2:a skedet: A:s jämkade dagpenning beräknas enligt följande: Den jämkade dagpenningen beräknas genom att minska från dagpenningen för en helt arbetslös 50 procent av den lön som överskrider skyddsdelen, dvs. 1 465,01 – [(800 – 300) / 2] = 1 215,01 euro i månaden. När A:s lön läggs till beloppet i sin helhet (se 1:a skedet) konstateras att den jämkade dagpenningen och lönen motsvarar 1 215,01 + 800 = 2 015,01 euro. Beloppet överskrider inte maximibeloppet på den jämkade dagpenningens och lönens sammanlagda belopp, dvs. 2 500 euro, så dagpenning kan betalas jämkad enligt grundregeln.

Hur mycket förbättrades A:s inkomster: Det sammanlagda beloppet på A:s jämkade dagpenning och lön är sammanlagt 550 euro bättre än om A vore helt arbetslös (inkomsterna i 2:a skedet sammanlagt 2 015,01 euro, dagpenningen för en helt arbetslös 1 465,01 euro).

Exempel, inkomsternas sammanlagda belopp motsvarar högst lönen som ligger till grund för dagpenningen:

Förhandsuppgifter: A har ett deltidsarbete under en jämkningsperiod på en månad, för vilket han eller hon tjänar sammanlagt 1 800 euro. I jämkningsperioden beaktas den del av inkomsterna som överskrider skyddsdelen på 300 euro, dvs. inkomsterna som beaktas är 1 500 euro. Hälften av detta, dvs. 750 euro, minskar dagpenningen.

Lönen som ligger till grund för A:s dagpenning är 2 500 euro och dagpenningen för en helt arbetslös är 68,14 euro, dvs. i genomsnitt 1 465,01 euro per månad.

1:a skedet: beräkning av det absoluta maximibeloppet på jämkad dagpenning. A:s jämkade dagpenning och intjänade lön kan högst motsvara lönen som ligger till grund för dagpenningen, dvs. 2 500 euro.

2:a skedet: A:s jämkade dagpenning beräknas enligt följande: Den jämkade dagpenningen beräknas genom att minska från dagpenningen för en helt arbetslös 50 procent av den lön som överskrider skyddsdelen, dvs. 1 465,01 – [(1 800 – 300) / 2] = 715,01 euro i månaden. När A:s lön läggs till beloppet i sin helhet (se 1:a skedet) konstateras att den jämkade dagpenningen och lönen motsvarar 715,01 + 1 800 = 2 515,01 euro. Beloppet överskrider det absoluta maximibeloppet på den jämkade dagpenningens och lönens sammanlagda belopp, dvs. 2 500 euro. Beloppet på den jämkade dagpenningen ska därmed minskas så mycket att det sammanlagda beloppet uppgår till högst 2 500 euro. Jämkad dagpenning kan alltså betalas sammanlagt högst 2 500 – 1 800 = 700 euro.

Hur mycket förbättrades A:s inkomster: Det sammanlagda beloppet på A:s jämkade dagpenning och lön är sammanlagt 1 034,99 euro bättre än om A vore arbetslös (inkomsterna i 2:a skedet sammanlagt 2 500 euro, dagpenningen för en helt arbetslös 1 465,01 euro).

Ackumulering av den maximala utbetalningsperioden på 500 arbetslöshetsdagpenningsdagar

Den jämkade arbetslöshetsdagpenningen ackumulerar den normala maximitiden för arbetslöshetsdagpenning, dvs. 500 dagar. Den jämkade arbetslöshetsdagpenningen beaktas till sitt maximibelopp förvandlad till fulla arbetslöshetsdagpenningsdagar. Om till exempel jämkad arbetslöshetsdagpenning betalas 500 euro under en månad och den fulla arbetslöshetsdagpenningen är 50 euro/dag, uppkommer 500 euro till 500 dagars beräkningen: 50 euro/dag = 10 dagar.

Uppfyllande av arbetsvillkor från deltidsarbete eller tillfälligt heltidsarbete

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa förpliktar arbetslöshetskassorna att följa upp uppfyllandet av arbetsvillkor och stoppar räkningen av de 500 utbetalningsdagarna för arbetsmarknadsstöd efter det att arbetsvillkoret uppfyllts. I samband med detta kan en ny självrisktid åläggas, och vanligen beräknas beloppet på dagpenningen samtidigt på nytt.