Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Bilagor till ansökan

Bilagor för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

På basis av ansökan och bilagorna utreder arbetslöshetskassan din rätt till dagpenning, avvägt enligt förtjänsten, samt definierar nivån på din dagpenning. Bilagor som redan skickats in behöver inte skickas på nytt som bilagor till (en) ny ansökan. Bilagorna behöver inte vara original, även kopior räcker om inte annat konstateras nedan.

Behovet av bilagor skiljer sig vid följande situationer:

  1. Dagpenning har aldrig utbetalts eller det har förlöpt 26 veckor sedan det senaste betalningstillfället.
  2. Dagpenning har senast utbetalts under de 26 veckor som föregår arbetslösheten.
  3. Det är fråga om fortsatt arbetslöshet.

Om du ansöker om dagpenning för första gången eller om du senast har fått inkomstrelaterad dagpenning för mer än 26 veckor (cirka 6 månader) sedan, och om du under denna tid har arbetat, behöver du tillsammans med din ansökan om dagpenning bifoga följande:

löneintyg för minst 26 arbetsveckor innan arbetslösheten, med semesterpenning och semesterersättning som separata poster eller

löneintyg för minst 34 arbetsveckor innan arbetslösheten, semesterpenningen och semesterersättningen som separata poster om du för första gången anhåller om inkomstrelaterad dagpenning, samt utfört alla arbetsveckor som uppfyller arbetsvillkoret fram till 29.12.2013, eller

löneintyg för minst 43 arbetsveckor innan arbetslösheten, semesterpenningen och semesterersättningen som separata poster om du för första gången anhåller om inkomstrelaterad dagpenning, inte har erhållit inkomstrelaterad dagpenning/grunddagpenning 1.1.1997 eller senare samt utfört alla arbetsveckor som uppfyller arbetsvillkoret fram till 31.12.2009.

– en kopia av arbetsavtalet, arbetsintyget eller matrikelutdraget över uppfyllt arbetsvillkor/tjänsteförhållande omedelbart före arbetslösheten på minst 8 månader; cirka 34 veckor (i undantagsfall 10 månader; cirka 43 veckor) ifall uppgifterna för arbetsvillkoret (anställningsförhållandets längd, arbetstid, orsak till upphörande) inte tydligt framgår av löneintyget

– arbetsgivarens intyg över förverkligade arbetstimmar per vecka (utredning över veckotimmar) för tiden ovan om ditt arbetsvillkor har uppfyllts som lärare i bisyssla och du har fått lön enligt förverkligade undervisningstimmar. För varje arbetsförhållande ifylls en separat utredning över veckotimmar. Ifall din arbetshistorik består av ett flertal olika arbetsförhållanden, försnabbas behandlingen av din ansökan om du bifogar en fritt formulerad utredning om varje arbetsförhållande där du specificerar: arbetsgivare, tidsperiod, antal veckotimmar.

– en kopia över din personliga fastställda beskattning (eller skatteförslag, ifall det inte tillkommit ändringar till förslaget) om du deltar i företagsverksamhet eller har eget arbete och företagsverksamhet, och företagsverksamheten/det egna arbetet fortsätter under arbetslöshetstiden

ändringsskattekort för förmånen, ifall du ansökt om ett sådant (a-kassan får vid årsskiftet sina medlemmars förskottsinnehållningsuppgifter direkt från skattebyrån; i dessa uppgifter syns inte de möjliga ändringarna)

det senaste beslutet eller betalningsanmälan om eventuell socialförmån, t.ex. pension eller hemvårdsstöd för barn som beviljats familjen

– anteckna för betalning av barnförhöjning barnens fullständiga socialskyddssignum i ansökningsblanketten. Rätt till barnförhöjning finns alltid för egna barn under 18 år. Dessutom finns rätt till barnförhöjning för makens/makans barn under 18 år som bor i samma hushåll.

– Om du inte varit på arbetsmarknaden före arbetslösheten ska du skicka en tillförlitlig utredning för ifrågavarande tid, t.ex. studieintyg, intyg över period för moderskapspenning eller period för stipendium. Skicka i detta fall arbets- och löneintyg från det senaste arbetsförhållandet då du var på arbetsmarknaden. 

Om du har erhållit dagpenning så att det förlöpt mindre än 26 veckor sedan senaste utbetalningsdag, ska följande dokument bifogas med ansökan för dagpenning:

löneintyg för perioden från den senast utbetalda dagpenningen till arbetslöshetens inledning, där semesterpenningen och semesterersättningen anges som separata poster

– en kopia av arbetsavtalet, arbetsintyget eller matrikelutdraget över tjänsteförhållanden för perioden från den senast utbetalda dagpenningen till arbetslöshetens inledning ifall uppgifterna för arbetsvillkoret (anställningsförhållandets längd, arbetstid, orsak till upphörande) inte tydligt framgår av löneintyget

– arbetsgivarens intyg över förverkligade arbetstimmar per vecka (utredning över veckotimmar) för tiden ovan om ditt arbetsvillkor har uppfyllts som lärare i bisyssla och du har fått lön enligt förverkligade undervisningstimmar. För varje arbetsförhållande ifylls en separat utredning över veckotimmar. Om din arbetshistorik består av ett flertal olika arbetsförhållanden, försnabbas behandlingen av din ansökan om du bifogar en fritt formulerad utredning om varje arbetsförhållande där du specificerar: arbetsgivare, tidsperiod, antal veckotimmar.

– en kopia över din personliga fastställda beskattning (eller skatteförslag, ifall det inte tillkommit ändringar till förslaget) om du deltar i företagsverksamhet eller du har eget arbete och företagsverksamhet och företagsverksamheten/det egna arbetet fortsätter under arbetslöshetstiden och du har inte inlämnat ditt senaste skatteförslag/beslut till a-kassan

ändringsskattekort, ifall du ansökt om ett sådant (a-kassan får vid årsskiftet sina medlemmars förskottsinnehållningsuppgifter direkt från skattebyrån; i dessa uppgifter syns de möjliga ändringarna inte)

– det senaste beslutet eller betalningsanmälan om eventuell socialförmån, t.ex. pension eller hemvårdsstöd för barn som beviljats familjen och du har inte inlämnat meddelande från betalningsinstitutionen över förmånens storlek till a-kassan

– Anteckna barnens fullständiga socialskyddssignum i ansökningsblanketten för betalning av barnförhöjning. Rätt till barnförhöjning finns alltid för egna barn under 18 år. Dessutom finns rätt till barnförhöjning för makens/makans barn under 18 år som bor i samma hushåll.

– Om du inte varit på arbetsmarknaden under perioden från den senast utbetalda dagpenningen till arbetslöshetens inledning ska du skicka en tillförlitlig utredning för ifrågavarande tid t.ex. studieintyg, intyg över period för moderskapspenning eller period för stipendium. 

Vid fortsatt arbetslöshet ska till ansökan bifogas:

– ett intyg av arbetsgivaren där arbetsförhållandets längd, befattning och arbetstid framgår (till exempel en kopia av arbetsavtalet eller tjänsteförordnande), om du som arbetslös mottar ett deltidsarbete eller ett heltidsarbete på högst två veckor. Dessutom behövs ett löneintyg för betalningsperioden, eftersom inkomsterna minskar dagpenningens belopp som utbetalas för perioden. Betalningsperioden, dvs. anpassningsperioden, är enligt din ansökningsrytm fyra kalenderveckor eller en kalendermånad.

– månatlig specificering över företagsinkomster om du som arbetslös erhåller biinkomster från företagsverksamhet eller utövande av yrke som ännu inte finns fastställd i din beskattning

– en specificering över inkomster om du har s.k. eget arbete, t. ex. tolknings- eller översättningsarbete, som inte utförs i arbetsförhållande.

Ofullständiga bilagor?

Om ansökan saknar information eller bilagor, ber vi dig att komplettera ansökan med de uppgifter som saknas. Avsaknaden av behövliga uppgifter fördröjer dagpenningens utbetalning.

För att kunna hantera din ansökan behöver vi ibland bilagor som är så pass ovanliga att de inte finns angivna ovan. I sådana fall får du en separat begäran gällande dessa bilagor.

Dokumentens kvalitet

För att kunna spara en så klar bild som möjligt av dokumentet i det program som används för hantering av ärendet, önskar a-kassan att du fäster uppmärksamhet vid följande faktorer:

– Skicka alltid dokument av god kvalitet när du inte skickar det ursprungliga dokumentet.

– Kontrollera speciellt att uppgifterna på självkopierande löneuträkningar syns tydligt.

– Skicka en ansökan med streckkod som original.

– Gör inga markeringar i dokumenten med överstrykningspenna.

Önskar du ytterligare information?

Via vår telefonservice: 09 2294 4100 (må-to kl 9-15)

Via vår personliga tjänst Openetti

Per e-post: opettajien.tk(at)opetk.fi