Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Årsskiftets lagförändringar

Utkomstskyddet
för arbetslösa förnyas – vad ändras?

Hösten 2013 gavs två
omfattande förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Även
om lagarna inte ännu är stadfästa, är det sannolikt att följande ändringar
kommer att verkställas eftersom riksdagsbehandlingen redan är på slutrakan.

För
att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna betalas ut till en löntagare
förutsätts, att
löntagaren som medlem hos oss har varit
medlem i arbetslöshetskassan och varit i lönearbete en viss tid innan
arbetslösheten började . Dessa förutsättningar kallas för medlems- och
arbetsvillkor.

Detta
arbetsvillkor förkortas
för löntagare från 34
kalenderveckor till 26 kalenderveckor, dvs. till ca 6 månader inom 28 månader.
Arbetsvillkoret kan alltså även i fortsättningen uppfyllas av flera
anställningsförhållanden som inte behöver följa på varandra utan avbrott.
Förkortningen av arbetsvillkoret berör de sökande av dagpenning hos vilka
arbetsvillkoret uppfylls med minst en vecka under den kalendervecka som inleds
30.12.2013 eller efter det. Medlemsvillkoret förkortas på motsvarande
sätt.

De förhöjningar
av den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas för tid som åtgår till
sysselsättningsfrämjande service förtydligas. I fortsättningen betalas
för tid som åtgår till att delta i servicen endast förhöjd förtjänstdel, men
till ett högre belopp än tidigare. Med sysselsättningsfrämjande service avses
bl.a. i en sysselsättningsplan avsedda studier på egen hand,
arbetskraftsutbildning eller arbetslivsorientering. Någon separat förtjänstdel
för omställningsskyddet finns inte längre efter årsskiftet, även om
omställningsskyddet som en servicemodell för TE-byrån kvarstår.

Förhöjningsdelen på
100 dagar som betalas utgående från en lång arbetshistoria förkortas
till 90 dagar, och dess nivå höjs till det utgående omställningsskyddets nivå.
För att förhöjningsdelen ska kunna beviljas förutsätts att arbetstagaren sagts
upp enbart av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker. I fortsättningen kan
även en annan uppsägning från arbetsgivarens sida som inte grundar sig på
arbetstagarens klandervärda förfarande berättiga till förhöjning. Kravet på
arbetshistorians varaktighet (20 år) kvarstår oförändrat.

Förhöjningsdelen på 20
dagar som betalas i början av arbetslösheten avskaffas. Lärarnas a-kassa
har betalat denna förhöjningsdel till flera medlemmar, eftersom den har kunnat
beviljas även på grundval av ett anställningsförhållande för viss tid och
deltidsarbete. En redan påbörjad rätt till förhöjningsdelen kan fortsätta över
årsskiftet, men efter mars kan förhöjningsdelen inte längre betalas.

Den
inkomstrelaterade dagpenningens varaktighet i fortsättningen beror på
arbetshistorians längd.
Om arbetshistorian
underskrider 3 år är varaktigheten högst 400 dagar. Om arbetshistorian är minst
3 år lång är varaktigheten även i fortsättningen 500 dagar. Oberoende av vilken
varaktighet som gett upphov till rätt på grund av arbetshistorian skulle en
vägran att delta i sysselsättningsfrämjande service leda till att varaktigheten
förkortas med 100 dagar. Den sista tiden (upp till 500 dagar) betalar vi i en
situation med förkortning ett belopp som är lika stort som grunddagpenningen.

Den
lägsta åldersgränsen för tilläggsdagar

skulle höjas till 61 år för personer födda 1957 och efter det. Villkoren för
att få tilläggsdagar bevaras i övrigt oförändrade.

Utkomsten
för partiellt sysselsatta underlättas genom två åtgärder.
För det första höjs det sammanlagda maximibeloppet
för jämkad dagpenning och intjänad inkomst per betalningsperiod till 100
procent av lönen som ligger till grund för dagpenningen (för tillfället 90 procent).
Till utkomstskyddet för arbetslösa fogas åter en s.k. skyddsandel, dvs.
en andel av förvärvsinkomsten som inte beaktas vid jämkning. Denna skyddsandel
utgör 300 euro i månaden, om tiden för ansökan för vår medlem är en månad, och
279 euro, om tiden för ansökan är fyra veckor. Först inkomster som överstiger
detta skulle beaktas vid jämkning. Den inkomstrelaterade dagpenningen och lönen
sammanräknade med jämkningsperioden kan emellertid vara högst lika stor som den
lön som ligger till grund för dagpenningen. Om den lön som ligger till grund
för dagpenningen är låg, kommer förvärvsinkomsten även i fortsättningen att
inverka på hur mycket arbetslöshetskassan kan betala i dagpenning. Någon
skyddsandel tillämpas inte på alterneringsersättning, och den gäller inte
heller exempelvis förmåner som dras av från dagpenningen, såsom hemvårdsstöd.

Även i fråga om
förnyad bestämning av självrisktiden och upprepade nya beräkningar av
dagpenningens storlek önskas en ändring.

När arbetslösheten
börjar bestäms en självrisktid, för vilken inkomstrelaterad dagpenning således
inte betalas. En självrisktid bestäms även då arbetsvillkoret på 26 veckor
uppfylls på nytt exempelvis utgående från deltidsarbete, arbete mellan
permitteringsperioder eller visstidsanställning. Den här självrisktiden
förkortas
från nuvarande sju dagar eller från motsvarande tid till fem
dagar eller till motsvarande tid och den fastställs i fortsättningen vanligtvis
högst en gång om året.(paragrafet är uppdaterat den 6.2.2014)

Den
inkomstrelaterade dagpenningens storlek

beräknas utgående från de inkomster som föregick arbetslösheten när
arbetslösheten börjar. Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek beräknas
även då arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls på nytt exempelvis utgående från
deltidsarbete, arbete mellan permitteringsperioder eller visstidsanställning.
Den inkomstrelaterade dagpenningen justeras när arbetsvillkoret uppfylls på
nytt efter årsskiftet högst en gång om året. I fortsättningen leder ett högre
avlönat arbete, när arbetsvillkoret uppfylls, inte alltid till en större
dagpenning. Å andra sidan kan dagpenningen inte heller alltid minska när
arbetsvillkoret uppfylls på nytt, vilket i vissa situationer gör det lättare
för en person att ta emot ett arbete med lägre lön.

I beräkningen av den
lön som ligger till grund för dagpenningen kommer att ske två ändringar. För
det första inverkar en sänkning av lönen för viss tid av ekonomiska och
produktionsmässiga orsaker i vissa situationer inte sänkande på den
inkomstrelaterade dagpenningen, om arbetstagaren senare permitteras eller
dennes anställningsförhållande upphör. Det är fråga om en sådan situation då
arbetstiden inte ändras men lönen minskar. Bestämmelsen är i kraft för viss
tid, vid beräkning av den lön som ligger till grund för eventuell inkomstrelaterad
dagpenning utgående från de löner som intjänats åren 2014 och 2015. En
motsvarande visstidsbestämmelse var i kraft åren 2011 och 2012.

Den andra ändringen är
av större betydelse för medlemmarna av Lärarnas a-kassa. Vid beräkningen av
dagpenningens belopp har man inte alltid kunnat inkludera alla inkomster från
bisysslor i lönen som ligger till grund för dagpenningen, eftersom lönerna har
kunnat beaktas endast fram till maximiarbetstiden av det arbete som
sysselsätter mest. I samband med beredningen av förslaget till lagändring har
det framkommit att man efter årsskiftet kunde inkludera all intjänad lön i
den lön som ligger som grund för dagpenningen
. Om denna ändring genomförs
kommer den att förbättra utkomsten för många medlemmar av Lärarnas a-kassa vid
arbetslöshet.

Vi uppdaterar
ändringarna på våra webbsidor, och samtidigt uppdaterar vi också anvisningarna
för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Vår elektroniska tjänst, Openetti,
förnyas även från årsskiftet. På våra nätsidor finns ett meddelande när
uppdateringarna är klara.

Vi önskar våra
medlemmar god fortsättning på 2014!

Marjaana Maisonlahti

Kassadirektör