Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Årsskiftet 

Vi ber våra medlemmar att uppmärksamma följande vid årsskiftet:

Årsskiftet för åter med sig ändringar i inkomstrelaterad dagpenning och dess utbetalningar.

Först listar vi det som våra medlemmar som erhåller inkomstrelaterad dagpenning ska komma ihåg vid årsskiftet.

Även lagstiftningen kommer att förändras igen. Följande förändringar har planerats att träda i kraft 1.1.2015.

Det föreslås att beräkningsregeln för den inkomstrelaterade dagpenningen ändras så att förtjänstdelen sjunker hos de personer vars lön överstiger 3 115 euro i månaden. Vidare föreslås det att den förhöjda förtjänstdel som betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service samt för 90 dagar sedan en lång arbetshistoria avslutats ska sänkas. Enligt den kunskap vi har i dag ska detta tillämpas på personer vars arbetsvillkor uppfylls när lagen trätt i kraft och vars lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen därför räknas om. Förändringen skulle inte gälla de dagpenningar som redan utbetalas.

Arbets- och näringsbyråernas möjligheter att fokusera på utbudet av offentlig arbetskrafts- och företagsservice skulle förbättras genom att överlåta utredningen av hinder för att vara på arbetsmarknaden och frånvaro från sysselsättningsfrämjande service från arbets- och näringsbyråerna till arbetslöshetskassorna.

Om lagändringen godkänns, kommer arbetslöshetskassan i framtiden att besluta om hur vissa särskilda situationer, t.ex. institutionsvård, påverkar utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning. Utredningar om varför den som får inkomstrelaterad dagpenning har varit frånvarande från sin sysselsättningsfrämjande service under några enstaka dagar skulle framöver skickas till arbetslöshetskassan, inte till arbets- och näringsbyrån. Frånvaron och dess orsak ska anges i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Vidare ska anordnaren av sysselsättningsfrämjande service skicka en utredning om frånvarodagar till arbetslöshetskassan i efterhand. Arbets- och näringsbyrån skulle även i fortsättningen bedöma de faktiska möjligheterna av den som deltar i sysselsättningsfrämjande service att genomföra servicen som planerat, om frånvaron är långvariga eller drar ut på tiden.

Familjedagvårdare skulle framöver ha rätt till arbetslöshetsförmåner av orsaker som jämställs med permittering när arbetet och löneutbetalningen avbryts eftersom dagvårdaren inte har några vårdbehövande barn av orsaker som inte beror på dagvårdaren själv medan anställningsförhållandet annars är i kraft. Förändringen skulle inte gälla de familjedagvårdare som arbetar som företagare.

För närvarande har inte den som har tagit arbets- eller tjänstledigt för att sköta ett annat arbete rätt till inkomstrelaterad dagpenning, om han/hon permitteras från det arbete som han/hon har mottagit under ledigheten eller om detta arbete upphör innan arbets- eller tjänstledigheten upphör. Framöver skulle det vara möjligt att betala ut arbetslöshetsförmån för den ledighet som personen själv har ansökt om, förutsatt att personen har haft för avsikt att arbeta på annat håll under ledigheten, men han/hon blir arbetslös eller permitterad från detta arbete och inte kan återvända till sitt tidigare arbete under ledigheten. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande om dagpenningen till arbetslöshetskassan.

För att åtgärda långtidsarbetslösheten föreslås utökad sektorsövergripande samservice för arbetssökande med utdragen arbetslöshet. Samverkansmodellen skulle innefatta kommunen, arbets- och näringsbyrån och Folkpensionsanstalten. Förändringen skulle gälla arbetslösa som erhåller arbetsmarknadsstöd. För att främja sysselsättningen av långtidsarbetslösa ska även lönesubventionssystemet reformeras. Ytterligare information om dessa förändringar ges av arbets- och näringsbyråerna. 

Enligt propositionen skulle verkställigheten av systemet med utkomstskydd förenklas genom att vissa intyg som ska visas för arbets- och näringsbyrån slopas. Ytterligare information om vilka intyg som ska visas för arbets- och näringsbyrån även framöver fås av arbets- och näringsbyråerna. 

Vi kommer att informera om förändringarna på nytt efter att de har bekräftats och vi får närmare anvisningar om tillämpningen av förändringarna.

Lärarnas arbetslöshetskassa önskar alla sina medlemmar ett fridfullt slut på året 2014 och allt gott för 2015!

Marjaana Maisonlahti
Kassadirektör