Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Arbetsgrupp föreslår skärpning av villkoren för alterneringsledighet

I fortsättningen ska det vara möjligt att bli alterneringsledig efter att man har arbetat i 16 års tid och det skulle inte längre vara möjligt att gå i pension direkt efter alterneringsledigheten. Också villkoren i fråga om vikarien för den altereringslediga ska skärpas. Bland annat ovan nämnda ändringar i lagen om alterneringsledighet föreslås av en arbetsgrupp som letts av arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till arbetsminister Lauri Ihalainen den 13 mars 2014.

En övre åldersgräns på för närvarande 60 år ska sättas för den som blir alterneringsledig. Åldersgränsen ska vara bunden vid lagstiftningen om arbetspensioner. Åldersgränsen gäller personer som är födda år 1957 eller senare.

Den som ska anställas som vikarie för den alterneringslediga ska ha varit arbetslös i minst 90 dagar. När arbetslöshetens längd beräknas ska de 14 månader som föregått alterneringsledigheten beaktas. Arbetslöshetsvillkoret gäller inte för arbetslösa arbetssökande under 30 år som avlagt en yrkeshögskole- eller högskoleexamen för högst ett år sedan. Ett undantag från arbetslöshetsvillkoret görs också om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar. För näravande innehåller inte lagen om alterneringsledighet bestämmelser om någon minimilängd på arbetslösheten.

− Jag anser att det här är ett bra och balanserat förslag. Villkoren för att kunna bli alterneringsledig skärps, men samtidigt stärker förslaget den ursprungliga idén med systemet för alterneringsledighet, dvs. att orken i arbete främjas och sysselsättningsmöjligheterna för vikarien förbättras. Förslaget stöder också regeringens åtgärder för att sysselsätta unga och äldre människor, konstaterar arbetsminister Ihalainen.

Alterneringsersättningen kvarstår oförändrad

Alterneringsledigheten förlängs, så att den varar mellan 100 och 360 kalenderdagar. Ledigheten får användas på det sätt man själv vill. Också i framtiden går det att bli alterneringsledig på nytt efter att man arbetat i fem år.

Ersättningen för alterneringsledighet ska kvarstå oförändrad. För närvarande har man rätt till alterneringsledighet efter att ha arbetat i 10 år. Alterneringsersättningen är, beroende på arbetshistoriens längd, antingen 70 procent eller 80 procent av den arbetslöshetsdagpenning som personen i fråga har rätt till om han eller hon blir arbetslös.

Bruttokostnaderna för systemet med alterneringsledighet uppgick till cirka 151,7 miljoner euro år 2012. Enligt arbetsgruppens uppskattning kan skärpningen av villkoren för alterneringsledighet resultera i besparingar på 22−26 miljoner euro.

En utvärdering av hur propositionens mål har nåtts ska göras två år efter det att lagen trätt i ikraft. Vid utvärderingen beaktas också målen med systemet för alterneringsledighet. Utvärderingen görs i samarbete med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Regeringen föreslog ändring av lagen om alterneringsledighet i sitt strukturpolitiska program som godkändes i augusti förra året. Regeringen behandlar det uppnådda förhandlingsresultatet inför ramförhandlingarna som ett led i utvärderingen av strukturprogrammet. Regeringen har för avsikt att ännu under våren lämna en proposition med lagförslag till riksdagen. I trepartsarbetsgruppen ingick företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarparterna.

Ytterligare upplysningar:

arbetsministerns specialmedarbetare Jenni Karjalainen, tfn 029 506 0140

äldre regeringssekreterare Anne-Mari Mäkinen, ANM, tfn 029 506 0070 (arbetsgruppens ordförande)