Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Villkoren för alterneringsledighet ändras   

Villkoren för alterneringsledighet ändras 1.9.2014

Regeringen föreslår att presidenten stadfäster ändringarna i lagen om alterneringsledighet. För att ha rätt till alterneringsledighet ska man i fortsättningen ha en arbetshistoria på 16 år i stället för de nuvarande tio åren. Det är inte längre möjligt att gå i pension direkt efter att man varit alterneringsledig. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2014.

En övre åldersgräns sätts för den som vill bli alterneringsledig. Åldersgränsen är för närvarande 60 år. Åldersgränsen är bunden vid lagstiftningen om arbetspensioner. Den övre åldersgränsen ska inte tillämpas på personer som är födda före 1957.

Den som anställs som vikarie för en alterneringsledig person ska ha varit arbetslös i minst 90 kalenderdagar antingen utan avbrott eller i perioder innan anställningen som vikarie börjar. När arbetslöshetens längd beräknas beaktas de 14 månader som föregått alterneringsledigheten.

Arbetslöshetsvillkoret gäller inte arbetslösa arbetssökande under 30 år som avlagt en yrkeshögskole- eller högskoleexamen för högst ett år sedan. Det räcker med en dags arbetslöshet också om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar.

Alterneringsersättningen kvarstår oförändrad

Alterneringsledigheten förlängs litet, så att den varar mellan 100 och 360 kalenderdagar. Ledigheten får även i fortsättningen användas på det sätt man själv vill. Det går också fortsättningsvis att bli alterneringsledig på nytt efter att man arbetat i fem år efter den föregående ledigheten.

Den ersättning som betalas under alterneringsledigheten kvarstår oförändrad.  Alterneringsersättningen är, beroende på arbetshistoriens längd, antingen 70 procent eller 80 procent av den arbetslöshetsdagpenning som personen i fråga har rätt till om han eller hon blir arbetslös.  

Lagändringarna gäller inte vikarien och en arbetstagare som tar ut alterneringsledighet, om avtalet om alterneringsledighet har ingåtts före ingången av september 2014 och alterneringsledigheten börjar före utgången av 2014. I sådana fall bestäms villkoren för alterneringsledighet enligt den lagstiftning som var i kraft när avtalet ingicks.

Lagändringens konsekvenser ska utvärderas tillsammans med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna två år efter lagens ikraftträdande.

Systemet med alterneringsledighet trädde i kraft vid ingången av 1996. Syftet med alterneringsledigheten är att främja arbetstagarnas ork i arbetet och sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande.

Ytterligare upplysningar:
regeringsråd Susanna Siitonen, ANM, tfn 029 504 8932