Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Takaisinperintä


Työnhakijan velvollisuus on ilmoittaa työttömyyskassalle etuuden myöntämiseen ja maksamiseen vaikuttavista asioista. Jos hakemuksen lähettämisen jälkeen olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta etuusoikeuteen tai etuuden määrään, niistä tulee ilmoittaa työttömyyskassalle välittömästi. Etuuden hakijan on myös velvollisuus ottaa asioista selvää ollessaan epävarma. Työttömyyskassalle pitää esimerkiksi ilmoittaa sosiaalietuuksista jo silloin, kun niitä on haettu eikä vasta, kun asia on ratkaistu.

Jos työttömyyskassa saa tiedon etuuden maksamiseen vaikuttavista asioista jälkikäteen, saattaa aiheutua takaisinperintää. Joskus takaisinperintä voi aiheutua myös TE-toimiston jälkikäteen antaman lausunnon tai käsittelyssä tapahtuneen virheen johdosta.

Työttömyysturvalain mukaan kassan on perittävä takaisin aiheetta tai määrältään liian suurena maksettu etuus. Liikaa maksettu etuus pitää periä takaisin liikamaksun syystä riippumatta.

Työttömyyskassa lähettää liikamaksusta kuulemiskirjeen ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä, johon jäsen voi antaa oman selvityksensä ja ehdottaa esimerkiksi maksuohjelmaa. Usein kassa pyytää jäseneltä myös suostumusta aiemmin annetun virheellisen päätöksen oikaisuun. Jos jäsen ei anna lupaa oikaista virheellistä päätöstä, kassa hakee päätöksen poistoa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ennen kuin antaa takaisinperintäpäätöksen.

Takaisinperinnästä voidaan luopua joko osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden liikamaksu ole johtunut hakijan vilpillisestä menettelystä. Kassa voi luopua takaisinperinnästä myös liikamaksun vähäisyyden vuoksi. Kohtuullisuuden perusteella luopumista harkitaan jäsenen ja hänen perheensä kokonaistilanteen perusteella. Arviointi tehdään taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista annettavan selvityksen perusteella. Selvityksen voi täyttää ja tulostaa täällä. Ilman tätä selvitystä kohtuullisuusharkintaa ei voida tehdä. Kohtuullisuutta harkittaessa työttömyyskassa vertaa perheen kuukausittaisia nettotuloja esimerkiksi toimeentulotuen perusosiin tai ulosotossa käytettäviin suojaosiin. Tilapäinen varattomuus tai hetkellinen velkaantuminen eivät ole yksinomaisia perusteita kohtuullistamiselle. Myöskään viranomaisen tekemä virhe ei automaattisesti merkitse takaisinperinnän kohtuullistamista.

Väärinkäytökset

Yleisimmät väärinkäytöksen syyt ovat työssäolo tai saatu palkkatulo, joita jäsen ei ole ilmoittanut työttömyyskassalle etuutta hakiessaan.

Kun kassa havaitsee mahdollisen väärinkäytöksen, lähetämme jäsenelle kuulemiskirjeen asiassa. Työttömyyskassa arvioi hakijan vastineen sekä tiedossa olevien seikkojen perusteella, onko ilmoittamatta jättäminen ollut tahallista. Jos väärinkäytösepäily osoittautuu aiheelliseksi, on kassan annettava työttömyyskassalain mukainen seuraamus. Seuraamus on joko huomautus, varoitus tai kassasta erottaminen. Joissain tapauksissa kassa joutuu tekemään tutkintapyynnön poliisille.