Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Rekisteriseloste


,

Kuvaus jäsen- ja maksatusrekisterin mukaisten henkilötietojen
käsittelystä Opettajien Työttömyyskassassa

Rekisterinpitäjä

Nimi

Opettajien Työttömyyskassa

 

Osoite

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Muut
yhteystiedot

 opettajien.tk@opetk.fi  puh.
09 229 44 100

Tietosuojavastaava

Nimi

 

Kari Lehtinen 

Yhteystiedot

tietosuojavastaava@opetk.fi

Rekisterin nimi

Opettajien Työttömyyskassan jäsen- ja
maksatusrekisteri

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu
Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/6796 artiklan 1 c) kohtaan. Velvoite perustuu
Työttömyyskassalain (24.8.1984/603) 1§:ään.

Henkilörekisteritietoja käytetään
kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä johtuvien työttömyyskassan
toimeenpanemien etuuksien kuten Työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun
ansioturvan ja Vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetun
vuorottelukorvauksen järjestämiseen työttömyyskassan jäsenille sekä
työttömyyskassan jäsenten palveluun jäsenyyttä ja etuuksia koskevissa
asioissa.

Opettajien Työttömyyskassa (Kassa)
ei pysty toimeenpanemaan Kassan käsittelemien etuuksien maksamista ellei
rekisteröity toimita käsittelylle tarpeellisia tietoja.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja
henkilötieto-ryhmistä sekä tieto-lähteistä niiltä osin, kun tietoja ei ole
saatu suoraan rekisteröidyltä.

Rekisterin sisältö:

Kassa kerää
vain tietoja, joita tarvitaan jäsenen etuushakemusten käsittelyssä. Näitä
tietoja ovat:

Henkilötiedot

 • Sukunimi, etunimet
 • Henkilötunnus
 • Mahdollinen edellinen henkilötunnus
 • Kieli
 • Postitusosoite, postinumero
 • Maan tunnus
 • Puhelinnumerot
 • Sähköpostiosoite

Pankkiyhteys ja jäsentiedot

 • Jäsenlaji
 • Kassan liittymispäivä
 • Kassasta eropäivä, erosyy
 • Pankkitili
 • Edellinen työttömyyskassa
 • Edellisen kassan eropäivä, eroamissyy

Muut tiedot

 • Jäsenen TE-toimiston nimi ja numero, lausuntokoodi sekä lausunnon lisätekstikenttä
 • Vapaakenttä mahdollisille lisätiedoille
 • Tieto mahdollisesta valtakirjasta
 • Lupa sähköisten kirjeiden- ja internetpalvelun käyttöön

Etuuteen ja maksatukseen vaikuttavat tiedot

 • Päivärahan perusteena oleva palkka ja päivärahan suuruus.
 • Jäsenen saamat palkkatulot, sovittelujakso ja päivärahan määrään vaikuttavat sosiaalietuudet.
 •     Jäsenen
  lasten syntymäajat ja samassa taloudessa asuvan puolison lasten syntymäajat.
  Mahdollisen lapsikorotuksen maksamiseksi.

 • Kassa on velvollinen tilittämään tietyt perinnät kassan maksamista etuuksista (esim. ulosotot ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) perinnät).
 • Enimmäisaikalaskurit ja niiden päivien kertyminen.  
 • Maksetut etuudet ja annetut päätökset kertyvät rekisteriin, jossa tieto myös rahoitusosuuksista.
 • Vuosikumulaatiotiedot.  
 • Työttömyysvakuutusrahasto.
 • Työssäoloehdon seuranta ja siihen liittyvät palkkatiedot kertyvät rekisteriin.
 • Rekisterissä on tiedot, jos Kassa perii tai on perinyt etuutta takaisin sekä sen määrästä.
 • Mikäli Kassan jäsen on valittanut saamastaan päätöksestä, tehdään tästä merkintä rekisteriin.
 • Jäsenen asiakirjat kerätään rekisteriin.  Asiakirjat voivat olla jäsenen itsensä toimittamia tai muun ulkopuolisen tahon toimittamia asiakirjoja (esim. työnantaja, Kela).
 • Puhelinpalvelusta rekisteriin kerätään soittoaika, puhelun kesto ja puhelun hoitaneen käsittelijän tunnus. Puhelinpalvelunumeroon soitetut puhelut myös tallennetaan.
 • Jäsenet voivat ottaa yhteyttä ja muuttaa yhteistietojaan sähköisen palvelun kautta.  Yhteydenotot ja yhteystietojen muutoksen tallentuvat rekisteriin. Myös Kassan jäsenilleen lähettämät kirjeet kertyvät rekisteriin.

Tilanteet joissa tietoja kerätään muilta kuin rekisteröidyiltä

 • Jäsenyystiedot jäsenrekisteristä ja jäsenen omista ilmoituksista.
 • TE-toimisto toimittaa Kassalle jäseniä koskevat työvoimapoliittiset lausunnot.
 • Ennakonpidätystiedot verottajalta kerran vuodessa.
 • Kelan päätöstietoja.

Tietolähteet

Rekisteriin
saadaan tietoja säännönmukaisesti jäsenen toimittamasta jäsen- ja
etuushakemuksesta sekä työttömyysturvalain (1290/2002) 13 luku 1§:ssä
mainituilta viranomaisilta.

 • Valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;
 • Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä;
 • Työnantajalta, toimeksiantajalta tai muulta työn teettäjältä, työttömyyskassalta, työpaikkakassalta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetulta koulutuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitokselta; taikka
 • muulta työllistymistä edistävän palvelun järjestäjältä.
 • Työvoimaviranomaiselta työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu työvoimapoliittinen lausunto;
 • Rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistuslaitoksen on annettava tiedot välittömästi, kun henkilö otetaan rangaistuslaitokseen.
 • Kelan on ilmoitettava asianomaiselle työttömyyskassalle, jos ansioon suhteutetun päivärahan saajalle tai tämän puolisolle myönnetään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukainen kotihoidon tuki.
 • Kelalla ja työttömyyskassalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä saada Verohallinnolta maksutta työttömyysetuuksien väärinkäytösten selvittämiseksi tarpeelliset tiedot työttömyysetuuksien saajien tuloista.

 

 

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät,
joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Tietoja luovutetaan työttömyysturvalain
13 luvussa säädetyissä tilanteissa niille viranomaisilla, joilla on oikeus
saada tietoja.

Salassapitosäännösten ja muiden tiedon
saantia koskevien rajoitusten estämättä työttömyyskassalla on oikeus
luovuttaa tehtävässään haltuunsa saamiaan tietoja työvoimaviranomaiselle
työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin vaikuttavista
seikoista.

Salassapitosäännösten estämättä voidaan
tietoja luovuttaa edelleen asianomaiselle viranomaiselle rikkomusten ja
rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten.

Tietoja luovutetaan myös Finanssivalvonnalle
työttömyyskassalain 13 luvun mukaisesti.

 • Käsittelyjärjestelmätoimittajille ja
  muille alihankkijoille (IT palvelu-toimittajat, Liitto rekisterin ylläpitäjänä
  liiton jäsenten osalta), jotka pääsevät käsittelemään tietoja sopimuksen
  perusteella ja vain sopimuksen toimittamiseksi tarvittavassa laajuudessa.

Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen
maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Tietojen säilytysajat

Tietojen säilytysajat määritetään
kulloinkin voimassa olevien lakien pohjalta ja käsittelyn tarkoitus ja tarve
huomioiden. Tietojen säilytysajat on kuvattu Kassan sisäisessä
arkistonmuodostussuunnitelmassa.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista
turvatoimista

Kaikki Kassan
työntekijät antavat kirjallisen vaitiolositoumuksen ja rekisterin tietoja käyttävät
vain tietoja työtehtävissään tarvitsevat työntekijät erikseen myönnettyjen
käyttöoikeuksien mukaisesti. Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa
tiloissa.

Tietojärjestelmät,
joissa tieto säilytetään, on teknisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukitussa
ja hyvin valvotussa tilassa.

Tietoverkko
on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä

Järjestelmät
on suojattu yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, käytöstä
tallentuu lokitiedostot ja niiden perusteella valvotaan tietojen käyttöä.

Artikla 15:n mukainen rekisteröidyn
oikeus saada pääsy tietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat
tietonsa. Rekisteröity voi tarkistaa omia tietojaan suoraan Openetti
järjestelmästä. 

https://openetti.opetk.fi 

Käsiteltävien henkilötietojen osalta
tarkastuspyyntö voidaan tehdä lähettämällä sähköposti osoitteeseen tietosuojavastaava@opetk.fi tai Openetti viestillä, josta saa jatko-ohjeet. Pyynnön tulee olla
riittävän yksilöity. Tarkastus on maksuton kerran vuodessa.  

Artikla 16, 17, 18 ja 20:n mukaiset
oikeudet tietojen oikaisemiseen, poistamiseen, käsittelyn rajoitukseen ja
oikeus siirtää järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä
on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.  Pyynnön voit
tehdä Openetti palvelussa https://openetti.opetk.fi  tai sähköpostilla tietosuojavastaava@opetk.fi  

 • Rekisteröidyllä
  on oikeus vaatia tietojaan poistettaviksi Artiklan 17 mukaisesti. Tätä oikeutta rajaavat Artiklan 17 kuvaamat
  tilanteet, joissa poisto-oikeutta ei ole, kuten Kassan lakisääteinen
  velvollisuus säilyttää tietyt tiedot tietyn määräajan.
 • Rekisteröidyllä
  on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista Artiklan 18 mukaisesti.
 • Rekisteröidyillä
  on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot siirrettyä järjestelmästä
  toiseen Artiklan 20 kuvaamalla tavalla ja tilanteissa.  Kassalla on käytössä Kassojen kesken
  yhdessä sovittu menetelmä, jolla jäsenyys saadaan siirrettyä yksinkertaisesti
  kassasta toiseen.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen ja
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Jos käsittely tapahtuu Artikla 6 mukaisen suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa Artiklan 3 kohdan perusteella. Lähtökohtaisesti Kassa ei käsittele henkilötietoja suostumuksen perusteella, joten tämä ei tule kysymykseen.

 •  Rekisteröidyllä
  on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Artikla 77 kuvaamalla tavalla, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
  käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.