Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

1. Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään tai 300 päivään riippuen työttömäksi jäävän jäsenemme työhistorian pituudesta. 

Muutos koskee päivärahan enimmäisaikoja, joissa ensimmäinen päivärahapäivä on 1.1.2017 jälkeen. 

Muutos koskee tilanteita, joissa jäsenemme ihan ensimmäistä kertaa hakee työttömyyspäivärahaa ja tämän lisäksi myös tilannetta, jossa jäsenemme täyttää uudelleen työssäoloehdon.  

Muutos vaikuttaa Opettajien Työttömyyskassan jäseniin, sillä nykymittainen enimmäismaksuaika 500 päivää koskee vain 58 vuotta täyttäneitä. Tyypillisimmäksi enimmäismaksuajaksi muodostunee 400 päivää. 

Toisaalta jäsenemme tyypillisesti täyttävät työssäoloehtoa uudelleen päivärahan enimmäismaksuajan alkamisen jälkeen. Tämä tapahtuu määräaikaisella työllä, osa-aikaisella työllä tai sijaisuuksilla sekä lomautusjaksojen välisellä työllä. Uudelleen työllistymisen vuoksi jäsenillämme on hyvät mahdollisuudet siirtyä työssäoloehtoa uudelleen täyttäessään lyhimmältä enimmäismaksuajalta 300 päivältä 400 päivän enimmäismaksuaikaan, ja aikanaan myös 500 päivän enimmäismaksuaikaan. 

2. Omavastuuaika pitenee viidestä arkipäivästä seitsemään. 

Muutos koskee tilannetta, jossa ensimmäinen omavastuuaikaa kerryttävä päivä on 1.1.2017 tai sen jälkeen.
 
Muutos vaikuttaa Opettajien Työttömyyskassan jäseniin, sillä sitä, milloin omavastuuaika asetetaan, ei säännösmuutoksen yhteydessä muutettu. Omavastuuajat, jotka nykyisin ovat 5 arkipäivän mittaisia, ovat jatkossa 7 arkipäivän mittaisia. Omavastuuaika lasketaan työttömänä aikana, joten osa-aikatyössä omavastuuaika kertyy hitaammin kuin kokonaan työttömänä. 

Omavastuuajan piteneminen vaikuttaa päivärahaoikeuteen erityisesti niillä lomautetuilla, joilla lomautus on päätetty tai päätetään toteuttaa yksittäisinä päivinä. Omavastuuajan on täytyttävä 8 peräkkäisen kalenteriviikon kuluessa. Suosittelemme, että niillä työpaikoilla, joissa lomautuksista on jo päätetty, tarkistetaan, kertyykö omavastuuaika muutoksen jälkeen laissa vaaditun 8 kalenteriviikon kuluessa. 

3. Oikeus saada pitkän työhistorian perusteella maksettavaa ansiopäivärahan korotusosaa kumotaan

Muutos koskee tilanteita, joissa työ päättyy 1.1.2017 tai sen jälkeen. 

Tätä korotusosaa ei juuri ole maksettu Opettajien Työttömyyskassan jäsenille, sillä määräaikaisena päättyvä työ- tai virkasuhde ei oikeuta korotukseen, vaikka työhistoria sinänsä olisi pitkä. Jäsenkuntaa kokonaisuutena tarkasteltaessa muutos ei ole suuri. Se on kuitenkin merkittävä yksittäisten jäsenten talouden kannalta. 

4. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotusosaa leikataan 58/35 %:sta 55/25 %:iin. 

Muutos koskee välittömästi 1.1.2017 alkaen korotetun ansio-osan maksamista. Muutos koskee siis myös tilannetta, jossa palvelu, jonka perusteella korotusosaa maksetaan, on alkanut ennen lakimuutoksen voimaantuloa. 
Palveluita, joita muutos koskettaa, ovat mm. TE-toimiston hyväksymä omaehtoinen opiskelu tai työvoimakoulutus. 

Muutos heikentää palveluihin osallistuvien jäsentemme toimeentuloa.

Eduskunnassa on edelleen vireillä hallituksen esityksiä, jotka koskevat mm. ansiopäivärahaoikeutta, päivärahan suuruutta ja esimerkiksi päivärahan työvoimapoliittisia edellytyksiä. Tiedotamme näistä muutoksista myöhemmin, kun niiden eduskuntakäsittely päättyy. 

Erityisesti päivärahan suuruuteen vaikuttavista muutoksista: pyydämme huomioimaan, että Openetti-palvelussa oleva päivärahalaskuri toimii nyt voimassa olevien säännösten ja laskukaavojen mukaisesti. Tämän vuoksi laskuri antaa liian suuren arvion päivärahan suuruudesta ensi vuotta ajatellen.