Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Miten ansiopäiväraha muuttuu vuoden vaihtuessa?

Jos kaikki hallituksen eduskunnalle esittämät muutokset toteutuvat, 1.1.2017 työttömyysturvalakiin tulee enemmän muutoksia kuin pitkään aikaan. Seuraavassa koonnissa kerromme, miten muutokset toteutuessaan käsityksemme mukaan vaikuttavat ansiopäivärahan saantiin. 

Ansiopäivärahaoikeuden syntymiseen, sen määrään ja kestoon vaikuttavat muutokset:

1. Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään tai 300 päivään riippuen työttömäksi jäävän jäsenemme työhistorian pituudesta. 

2. Omavastuuaika pitenee viidestä arkipäivästä seitsemään. 

3. Oikeus saada pitkän työhistorian perusteella maksettavaa korotusosaa kumotaan

4. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotusosaa leikataan 58/35 %:sta 55/25 %:iin. 

5. Palkkatuettu työ kerryttää jatkossa työssäoloehtoa aiempaa heikommin

6. Soviteltua päivärahaa koskevia säännöksiä muutetaan eräissä yritystoiminnassa työllistymisen tilanteissa

7. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei heikennä ansiopäivärahaa

Erityisesti omaehtoista opiskelua koskevat muutokset

1. Omaehtoisen opiskelun ajalta maksettavaa korotusosaa leikataan 58/35 %:sta 55/25 %:iin. 

2. Kulukorvaus (9 tai 18 euroa/pvä) poistetaan omaehtoisesti ansiopäivärahalla opiskelevilta

3. Tuettavaa aikaa pidennetään enimmillään 48 kuukaudeksi, kuitenkin vain, jos opintojen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen.

Muutokset päivärahan saajan työvoimapoliittisiin velvoitteisiin ja seuraamuksiin moitittavasta menettelystä (lisätietojen antajana toimii TE-toimisto)

1. Työssäkäyntialuetta koskeva säännös kumotaan kokonaan. 

2. Alueellinen liikkuvuus eli aika, joka päivärahan saajalla on velvollisuus käyttää työmatkoihin.

3. Koska työssäkäyntialuetta koskeva säännös kumotaan, poistuisi mahdollisuus erota työstä ansiopäivärahaa menettämättä tilanteessa, jossa työpaikka sijaitsee työssäkäyntialueen ulkopuolella. 

4. Korvaukseton määräaika (karenssi) pitenee, jos työnhakija kieltäytyy varmasta työpaikasta.

5. Tiukennetaan velvollisuutta ottaa vastaan kokoaikatyö.

6. Laajennetaan velvollisuutta käyttää työmatkoihin omaa autoa (jos sellainen on).

7. Työttömälle tulee velvollisuus osallistua kaikkiin heille tarjottuihin palveluihin.

8. Uusi soveltuvuuden arvioimiseksi järjestetty työkokeilu eli rekrytointikokeilu käyttöön

9. Määräaikaishaastattelut 3 kuukauden välein.

Tuetaan työn vastaanottamista uudella etuudella, liikkuvuusavustuksella

Työttömyyskassat alkavat maksaa uutta etuutta, liikkuvuusavustusta

 1. Liikkuvuusavustusta maksetaan, jos työttömyysetuuteen oikeutettu ottaa vastaan vähintään 2 kuukautta kestävän palkkatyön, jossa säännöllinen työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.
 2. Lisäksi edellytetään, että päivittäinen työmatka kokoaikatyöhön on keskimäärin yli 3 tuntia ja osa-aikatyöhön keskimäärin yli 2 tuntia päivässä, kun työ alkaa.
 3. Ei estä sovitellun ansiopäivärahan maksamista eikä vähennä maksettavan sovitellun ansiopäivärahan määrää.
 4. Etuutta on haettava ennen palkkatyön alkamista.
 5. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017, niin että
  • jos matka-avustusta koskeva hakemus on tehty viimeistään 31.12.2016 ja työ alkaa viimeistään 31.1.2017, liikkuvuusavustusta ei myönnetä, vaan mahdollinen etuus on matka-avustus, jota työttömyyskassa ei maksa
  • jos hakemus jätetään 1.1.2017 tai sen jälkeen, vaikka työ alkaisi 31.1.2017 mennessä, mahdollinen etuus on liikkuvuusavustus, jota työttömyyskassa maksaisi
  • jos työ alkaa 1.2.2017 tai sen jälkeen, riippumatta hakemuksen tekemisen ajankohdasta, mahdollinen etuus on liikkuvuusavustus, jota työttömyyskassa maksaisi
 6. HE 209/2016 vp

Muut muutokset

 1. Työnantajalle maksettavan palkkatuen ja yrittäjälle itselleen maksettavan starttirahan määrä pienenee ja starttirahan osalta enimmäismaksuaika lyhentyy. 
  • Rahoitukseen voitaisiin käyttää peruspäivärahaa.
 2. Perustoimeentulotuen maksaminen siirtyy kunnilta Kelalle.
  • Odotettavissa olevaa ansiopäivärahaa vastaan maksettu toimeentulotuki vähennetään edelleen ansiopäivärahasta, kun ansiopäiväraha maksetaan.
 3. Perustulokokeilu käynnistyy
  • Kela käynnistää perustuloa koskevan kokeilun.
  • Jos perustulon saaja täyttää työssäoloehdon ja siirtyy ansiopäivärahan saajaksi, perustulo vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta. 

Eläkelakipaketissa aiemmin hyväksytyt muutokset

 1. Uusien eläkkeiden vaikutus
 • ns. työuraeläke estää ansiopäivärahan saamisen 
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuteen, ja ansiopäivärahaa voikin saada osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla
 • aiemmin alkanut osa-aikaeläke vähennetään edelleen ansiopäivärahasta