Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Vuodenvaihteen lakimuutokset

Työttömyysturva
uudistuu – mikä muuttuu?

Työttömyysturvalakiin
on tehty syksyn 2013 aikana 2 laajaa muutosesitystä. Vaikka lakeja ei vielä ole
vahvistettu, eduskuntakäsittelyn ollessa jo loppusuoralla seuraavia muutoksia
voidaan pitää toteutuvina.

Palkansaajan
ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että
jäsenemme
on ollut työttömyyskassan jäsen ja työskennellyt palkkatyössä ennen
työttömyyden alkamista määrätyn ajan. Näitä edellytyksiä kutsutaan jäsenyys- ja
työssäoloehdoksi.

Tämä
työssäoloehto lyhenee
palkansaajilla 34 kalenteriviikosta 26
kalenteriviikkoon eli noin 6 kuukauteen 28 kuukauden sisällä. Työssäoloehto voi
siis jatkossakin kertyä useista työsuhteista, joiden ei tarvitse seurata
toisiaan katkoitta. Työssäoloehdon lyhentyminen koskee niitä päivärahan
hakijoita, joilla on vähintään 1 työssäoloehtoa kerryttävä viikko 30.12.2013
alkavalla kalenteriviikolla tai sen jälkeen. Jäsenyysehto lyhenee
vastaavasti.

Työllistymistä
edistävän palvelun ajalta maksettavat ansiopäivärahan korotukset selkiytyvät.
Jatkossa palveluun osallistumisen ajalta maksetaan vain korotettua ansio-osaa,
mutta aiempaa korkeampana. Työllistymistä edistävä palvelu on esimerkiksi
työllistymissuunnitelmassa hyväksytty omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus
tai työelämävalmennus. Erillistä muutosturvan ansio-osaa ei enää vuodenvaihteen
jälkeen ole, vaikka muutosturva TE-toimiston palvelumallina säilyykin.

Pitkän
työhistorian perusteella
maksettava 100 päivän
korotusosa lyhenee 90 päivään, ja sen taso nousee poistuvan muutosturvan
tasolle. Tämän korotusosan myöntäminen edellyttää, että työntekijä on
irtisanottu kokonaan työttömäksi tuotannollisilla ja taloudellisilla
perusteilla. Jatkossa muukin työnantajan tekemä irtisanominen, joka ei perustu
työntekijän moitittavaan menettelyyn, voi oikeuttaa korotukseen. Työhistorian
kestoa (20 vuotta) koskeva vaatimus säilyy ennallaan.

Työttömyyden
alussa maksettava
20 päivän mittainen korotusosa poistuu.
Tätä korotusosaa, Opettajien työttömyyskassa on maksanut useille jäsenilleen,
sillä sitä on voitu maksaa myös määräaikaisten työsuhteiden ja osa-aikatyön
perusteella. Jo alkanut oikeus tähän korotusosaan voi jatkua vuodenvaihteen
yli, mutta maaliskuun jälkeen sitä ei enää voida maksaa.

Ansiopäivärahan
ansio-osan kesto riippuu jatkossa työhistorian pituudesta
. Jos työhistoriaa on alle 3 vuotta, kesto on enintään
400 päivää. Jos on vähintään 3 vuotta työhistoriaa, kesto on jatkossakin 500
päivää. Riippumatta siitä, kumpaan kestoon työhistorian perusteella syntyisi
oikeus, työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen voi johtaa keston
lyhentämiseen 100 päivällä. Loppuajan (aina 500 päivään asti) maksamme
lyhennystilanteessa peruspäivärahan suuruisena.

Lisäpäivien
alaikäraja nousee
61 vuoteen vuonna 1957 ja sen jälkeen
syntyneillä. Muutoin lisäpäiville pääsyn ehdot säilyvät ennallaan.

Osittain
työllistyvien toimeentuloa helpotetaan kahdella toimella.
Ensinnäkin sovitellun päivärahan ja ansaitun tulon
yhteenlaskettu enimmäismäärä maksujaksolta nousee 100 prosenttiin
päivärahan perusteena olevasta palkasta (nykyisin 90 prosenttia). Lisäksi
työttömyysturvaan tulee takaisin ns. suojaosuus, eli osuus ansiotulosta,
jota ei oteta sovittelussa huomioon. Tämä suojaosuus on 300 euroa kuukaudessa,
jos jäsenemme hakujakso on kuukausi, ja 279 euroa, jos hakujakso on 4 viikkoa.
Vasta tämän ylittävät tulot otettaisiin sovittelussa huomioon. Ansiopäiväraha
ja palkka sovittelujaksolla yhteenlaskettuna voi kuitenkin olla enintään
päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Jos päivärahan perustepalkka on
matala, ansiotulo tulee jatkossakin vaikuttamaan siihen, miten paljon
työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa. Suojaosuutta ei sovelleta
vuorottelukorvaukseen, eikä se koske myöskään esimerkiksi päivärahasta
vähennettäviä etuuksia kuten kotihoidon tukea.

Myös toistuvaan
omavastuuajan asettamiseen ja toistuviin päivärahan suuruuden
uudelleenlaskentoihin halutaan muutosta.

Työttömyyden alkaessa
asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei siis makseta ansiopäivärahaa.
Omavastuuaika asetetaan myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy
uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai
määräaikaisen työsuhteen perusteella. Tämä omavastuuaika lyhenee
nykyisestä 7 päivästä tai sitä vastaavasta ajasta 5 päivään tai sitä vastaavaan
aikaan ja se asetetaan jatkossa yleensä enintään kerran vuodessa. (kappale
päivitetty 6.2.2014)

Ansiopäivärahan
määrä
lasketaan työttömyyttä edeltäneiden
ansioiden perusteella työttömyyden alkaessa. Ansiopäivärahan määrä lasketaan
myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi
osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen
perusteella. Ansiopäivärahan määrä työssäoloehdon uudelleen täyttymisen vuoksi
tarkistetaan vuodenvaihteen jälkeen enintään kerran vuodessa. Jatkossa
parempipalkkainen työ ei työssäoloehdon täytyttyä johda aina suurempaan
päivärahaan. Toisaalta päiväraha ei voi myöskään alentua aina työssäoloehdon
täyttyessä uudelleen, mikä helpottaa joissakin tilanteissa aiempaa
pienipalkkaisemman työn vastaanottamista.

Päivärahan perusteena
olevan palkan laskentaan on tulossa kaksi muutosta. Ensinnäkin tuotannollisista
ja taloudellisista syistä määräajalle tehty palkanalennus ei eräissä
tilanteissa vaikuta ansiopäivärahaa alentavasti, jos työntekijä myöhemmin lomautetaan
tai hänen työsuhteensa päättyy. Tässä tarkoitettu tilanne on kyseessä, kun
työaika ei muutu mutta palkka alenee. Säännös on voimassa määräajan,
laskettaessa mahdollista ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa vuosina 2014
ja 2015 ansaittujen palkkojen perusteella. Vastaava määräaikainen säännös on
ollut voimassa vuosina 2011 ja 2012.

Toinen muutos on
merkittävämpi Opettajien työttömyyskassan jäsenten kannalta. Päivärahan
suuruutta laskettaessa kaikkia sivutöiden tuloja ei aina ole voitu ottaa mukaan
päivärahan perustepalkkaan, sillä palkat on voitu huomioida vain eniten
työllistävän työn enimmäistyöaikaan saakka. Lakimuutoksia koskevan esityksen
valmistelun yhteydessä on ollut esillä, että vuodenvaihteen jälkeen kaikki
ansaittu palkka
voitaisiin ottaa mukaan päivärahan perusteena
olevaan palkkaan
. Toteutuessaan tämä muutos parantaa monien Opettajien
työttömyyskassan jäsenten toimeentuloa työttömyysaikana.

Päivitämme muutoksia
verkkosivuillemme, samoin kuin päivitämme myös ansiopäivärahan hakemista
koskevia ohjeita. Lisäksi sähköinen palvelumme, Openetti, uudistuu
alkuvuodesta. Verkkosivuillemme tulee tieto, kun päivitykset ovat valmiit.

Toivotan jäsenillemme
hyvää uutta vuotta 2014 koko toimistomme puolesta!

Marjaana Maisonlahti
Kassanjohtaja