Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Työttömyysturvaa kesäkuukausilta

Päättyykö työsi kesän alkaessa? Oletko työskennellyt kokoaikaisesti lukuvuoden ajan tai tehnyt sijaisuuksia? Onko työsi ollut osa-aikaista? Työttömyyspäiväraha voi turvata toimeentuloasi silloin kun ansiotulo on keskeytynyt. Muista kuitenkin varautua käsittelyaikaan. Lisätietoja ansiopäivärahan edellytyksistä ja esimerkiksi hakemukseen tarvittavista liitteistä saat Opettajien Työttömyyskassan kotisivuilta osoitteesta www.opetk.fi. Kotisivuiltamme on myös linkki sähköiseen ansiopäivärahan hakemisen palveluun, Openettiin. Kesäkuukausien jäsenmaksua koskevissa asioissa sinua auttaa puolestaan OAJ:n jäsenrekisteri (www.oaj.fi). 

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työn päätyttyä tai lomautuksen alkaessa, viimeistään siitä päivästä lukien, josta alkaen haluat hakea päivärahaa. Osoitteesta www.te-palvelut.fi löydät työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) yhteystietoja ja myös verkkopalvelujen linkin sähköistä ilmoittautumista varten. Jos tarvitset tukea työvoimahallinnon verkkopalveluiden käyttämiseen, olethan yhteydessä valtakunnalliseen työlinjaan (0295 020 700, ma-to klo 8-17, pe klo 10-17). Ilmoita työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä, että olet Opettajien Työttömyyskassan jäsen.

Työttömän työnhakijan on otettava vastaan TE-toimiston mahdollisesti tarjoama työ, joka on ammattitaitoon ja työkykyyn nähden sopiva. Kieltäytymisestä voi seurata karenssi eli aika, jolta päivärahaa ei makseta.

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Koska olet ollut palkkatyössä vuoden 2014 puolella, ansiopäivärahaoikeus voi syntyä, jos olet ollut työttömyyskassassa vakuutettuna vähintään 26 työsi päättymistä edeltävää kalenteriviikkoa ja kassan jäsenenä ollessaan on täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa sellaisessa vakuutuksenalaisessa palkkatyössä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa (ks. myöhemmin poikkeus opetusalalla) ja palkka työehtosopimuksen mukainen.

Tarkastelujakson pituus 28 kuukautta tarkoittaa, että koko työssäoloehtoa 26 kalenteriviikkoa ei tarvitse täyttää yhtäjaksoisella työskentelyllä tai työllä yhden työnantajan palveluksessa. Työssäoloehto voi täyttyä lyhyistäkin sijaisuuksista. Jokainen jäsenyysaikaan ja tarkastelujaksoon sisältyvä yksittäinenkin kalenteriviikko, jonka sisällä on vaadittu määrä työtunteja, kerryttää työssäoloehtoa.

Opetusalan erityispiirteet

Opetusalalla työssäoloehtoon luetaan viikot, joina työaika on ollut vähintään puolet kysymyksessä olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä (esim. peruskoulu ja lukio 8 h). Opetusalalla tarkoitetaan opetustyötä oppilaitoksessa. Lastentarhanopettajia koskee pääsääntö 18 h/viikko. Opetusalalla, jolla ei ole päätoimisia tuntiopettajia, vaadittava työaika on 8 tuntia.

Tuntipalkkaisilla opettajilla seurataan tosiasiassa tehtyjä tunteja. Työssäoloehdon täyttymisen selvittämiseksi työttömyyskassa tarvitsee työnantajan täyttämän viikkotuntiselvityksen, jonka sinä tai työnantajasi voi tulostaa kassan kotisivuilta. Viikkotuntiselvityksellä osoitat työssäoloehtoa kerryttävien työviikkojen määrän. Kuukausipalkkaisen opettajan katsotaan viikoittain tekevän sen tuntimäärän, johon hänen kuukausipalkkansa perustuu. Vuosityöaika puolestaan muunnetaan viikkotyöajaksi jakolaskun avulla (eri sopimusaloilla eri jakaja).

Kaksi esimerkkiä työssäoloehdon kertymisestä

Esimerkki: NN tekee osa-aikatyötä kahdessa oppilaitoksessa. Toisessa työaika on 5 tuntia viikossa, ja toisessa 3 tuntia viikossa. Koska opetustyön työaika on yhteensä 8 tuntia viikossa, NN kerryttää työssäoloehtoaan kyseisissä töissä.

Esimerkki: NN tekee lastentarhan opettajan sijaisuuksia. Hänellä on kaksi pidempää sijaisuutta, 13.1.2014-13.4.2014 (13 viikkoa) ja 21.4.-25.5.2014 (5 viikkoa), yhteensä 18 työssäoloehtoa kerryttävää viikkoa. Näitä ennen NN on tehnyt yksittäisiä sijaisuuksia vuonna 2013. Jos sijaisuusviikoista vuoden 2013 puolella löytyy vähintään 8 sellaista kalenteriviikkoa, jona NN on tehnyt työtä yhteensä vähintään 18 h/kalenteriviikko, hänen työssäoloehtonsa täyttyy.

Mitä tehdä, jos työviikkoja puuttuu?

Kassan jäseneksi pääsee vain kassan toimialalla työskentelevä, mutta jäsenyyden alkamisen jälkeen työssäoloehtoa voi kartuttaa missä tahansa palkkatyössä. Jos siis et ole työttömyyden tai lomautuksen alkuun mennessä täyttänyt työssäoloehtoa jäsenyysaikana, puuttuvat työviikot voi kerryttää muussakin kuin opetusalan palkkatyössä. Yrittäjänä tehtyä työtä ei voida ottaa mukaan työssäoloehtoon. Yrittäjätyöksi voidaan joutua katsomaan esimerkiksi puolison omistamassa yrityksessä tehty työ. Väliaikana voit myös tarkistaa Kelasta oikeutesi peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.

Tarkastelujakson pidentäminen

Työssäoloehdon täyttymisen 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat mm. päätoiminen opiskelu, sairaus- tai äitiysloma ja asevelvollisuus. Myös opiskeluaikaiset työt kartuttavat työssäoloehtoa, jos olet liittynyt kassan jäseneksi opettajan sijaisena toimiessaan.

Huomioitavaa jäsenyys- ja työssäoloehdosta

Jos olet ollut perhevapaalla tai muusta syystä pois työmarkkinoilta ennen työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista, työssäoloehtosi voi silti täyttyä tai aiemmin alkanut päivärahaoikeus jatkua. Jos viimeisin työsi on kuitenkin ollut ennen 30.12.2013, jäsenyys- ja työssäoloehtosi ovat edellä kuvattua pidemmät. Katso lisätietoja verkkosivuiltamme kohdasta Etuudet Ansiopäiväraha.

Jos jäsenyysaikasi Opettajien Työttömyyskassassa on alle 26 viikkoa, mutta olet välittömästi tätä ennen ollut jäsenenä toisessa työttömyyskassassa, voi olla, että jäsenyysaikaasi ja tätä myötä työssäoloehtoasi tarkistettaessa edellisen kassan jäsenyys voidaan ottaa huomioon. Näin menetellään, jos olet itse eronnut vanhasta kassastasi ja

Ilmoitathan edellisen työttömyyskassasi nimen päivärahahakemuksessa.

Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää (ma-pe) vastaava aika, jona olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Omavastuuajan on täytyttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon sisällä.

Lomakorvauksesta ja lomarahasta

Työttömyysturvalaki on muuttunut vuoden 2013 alusta niin, että kokoaikatyöstä (työaika yli 80 %:ia ko. työn enimmäistyöajasta) maksettu lomakorvaus ei enää vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen. Myöskään lomaraha ei vaikuta päivärahaoikeuden alkamiseen kokoaikatyön päätyttyä. Jos sen sijaan saat lomakorvausta tai lomapäiväkorvausta pitämättömästä vuosilomasta osa-aikatyön tai enintään 2 viikkoa kestävän määräaikaisen työn perusteella, korvaus (samoin kuin myös lomaraha) saattaa vaikuttaa päivärahan sovittelussa tulona, joka pienentää päivärahaa.  

Ansiopäivärahan taso

Kiinnostaako tulevan päivärahan suuruus? Arvion päivärahan suuruudesta voit laskea esimerkiksi Opettajien Työttömyyskassan sivuilta löytyvällä laskurilla (linkki on kohdan Etuudet takana). Päivärahan perusteena käytetään vakiintunutta ennakonpidätyksen alaista palkkaa, jonka olet ansainnut työssäoloehdon kertymisaikana. Jos työ on ollut osa-aikaista, siitä saatu todellinen palkka otetaan laskennan lähtökohdaksi.

Oletko jo saanut ansiopäivärahaa? Kassan verkkosivuilta löydät tietoa vuoden 2014 alusta lukien muuttuneista päivärahan suuruutta ja omavastuuajan asettamista koskevista säännöksistä. Jos olet aiemmin saanut ansiopäivärahaa, työssäoloehdon uudelleen täyttäminen ei enää välttämättä tarkoita, että kesän 2014 ansiopäiväraha perustuisi välittömästi työttömyyttä edeltäviin tuloihisi.

Oletko tehnyt rinnakkain työtä usealle työnantajalle?

Työttömyyskassa voi laskea työssäoloehtoa tutkittaessa ja päivärahan suuruutta laskettaessa yhteen eri työnantajille tehtyä työtä. Tämä koskee myös tilannetta, jossa osa työstä on opetustyötä ja osa muuta työtä. Mahdollisuus laskea palkat yhteen on laajentunut vuoden 2014 alusta lukien.

Näin haet päivärahaa

Työttömyyskassan jäsenenä haet työttömyyspäivärahaa omalta työttömyyskassaltasi. Voit tulostaa ansiopäivärahan hakulomakkeen verkkosivuiltamme. Päivärahaa voi hakea myös sähköisesti, Openetin kautta. Linkki tähän sähköiseen palveluun löytyy niin ikään kassan verkkosivuiltamme. Openetin avulla voi myös lähettää paitsi ansiopäivärahan ensimmäisen hakemuksen myös jatkohakemuksia ja jopa pelkkiä liitteitä. Perinteisen paperihakemuksen lähettämiseen verrattuna Openetin keskeinen etu on sen nopeus.

Täytä paperinen tai sähköinen lomake siinä olevien ohjeiden mukaan ja liitä hakemukseen lomakkeen ohjeen mukaiset selvitykset. Vaillinaisesti täytetty hakemus ja puutteelliset liitteet viivästyttävät hakemuksen käsittelyä, koska se joudutaan palauttamaan täydennettäväksi tai siihen on pyydettävä lisäselvityksiä.

Toimita hakemus liitteineen Opettajien työttömyyskassaan (ei siis ammattiliittoon tai TE-toimistoon). Jos et ole vielä ollut jäsen 26 viikkoa tai tiedät, että työssäoloehtosi ei ole ehtinyt täyttyä jäsenyysaikana, voit hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kansaneläkelaitokselta.

Päivärahaa haetaan jälkikäteen eli kuluneelta ajalta. Sitä on kuitenkin haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Tätä pidemmältä ajalta takautuvasti lähetetty hakemus katsotaan vanhentuneeksi. Lähetä ensimmäinen hakemus kassaan, kun työttömyyttä on kestänyt vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa päättyen sunnuntaihin.

Työttömyyden jatkuessa

* Täytä kokonaan työttömänä ollessasi hakemus aina neljältä täydeltä kalenteriviikolta (ma-su) tai kalenterikuukaudelta kerrallaan.

* Jos otat työttömänä ollessasi vastaan enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, päivärahan hakurytmisi ei muutu. Täytä hakemus kuten kokonaan työttömänäkin neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa.

* Jos teet osa-aikatyötä tai sinulla on esim. sivutoimista maatalous- tai yritystuloa, täytä päivärahahakemus kalenterikuukauden jaksoissa.

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen ja liitteiden perusteella työttömyyskassa selvittää oikeutesi ansioon suhteutettuun työttömyyspäivärahaan ja määrittelee päivärahasi tason. Tutustu päivärahahakemukseen tarvittaviin liitteisiin kassan kotisivulla. Tarkista erityisesti, pitääkö sinun pyytää työnantajaltasi ns. viikkotuntiselvitys tekemästäsi työajasta. Työnantajan käyttämän lomakkeen voi tulostaa sivuiltamme.

Jos hakemuksessa ei ole mukana tarvittavia tietoja tai liitteitä, pyydämme täydentämään hakemusta puuttuvilla tiedoilla. Tarvittavien tietojen puuttuminen viivästyttää päivärahan maksamista ja voi johtaa päivärahahakemuksen hylkäämiseen.

Hakemuksen käsittely

Työttömyyskassa antaa päiväraha-asiastasi kirjallisen päätöksen ja maksaa päivärahasi hakemuksessa ilmoittamallesi pankkitilille. Lähetämme kustakin maksuerästä kirjallisen maksuilmoituksen ja sen yhteydessä jatkohakemuslomakkeen, joilla voit hakea päivärahaa työttömyyden jatkuessa. Voit lähettää työttömyyskassaan jatkohakemuksen neljältä seuraavalta kalenteriviikolta tai kalenterikuukaudelta, vaikka et olisi vielä saanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksestasi. Tällöin voit käyttää samanlaista hakemuslomaketta kuin ensimmäinen hakemuksesi. Merkitse rasti kyseisen lomakkeen kohtaan ”jatkohakemus”.

Ilmoita muutoksista välittömästi

Ilmoita työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista välittömästi työttömyyskassalle. Ilmoitettavia seikkoja ovat mm. työssäolo, opiskelu, matka, sairasloma, uusi sosiaalietuus, yritystoiminta, irtisanomisajan palkka tai muu ansiotulo. Myös TE-toimisto tarvitsee tiedon tilanteessasi tapahtuvista muutoksista.

Huolehdi ammattiliiton jäsenmaksuista

Huolehdi jäsenmaksuista myös työttömyyden aikana. Työttömyyskassa ei peri jäsenmaksua ansiopäivärahasta. OAJ:n jäseniä palvelee jäsenmaksuasioissa OAJ:n jäsenrekisteri, puh. 020 748 9790, jasenrekisteri(at)oaj.fi.

Muuta muistettavaa

Pidä työnhaku voimassa TE-toimiston edellyttämällä tavalla. Työttömyyskassa ei voi maksaa päivärahaa ajalta, jona työnhaku ei ole voimassa.

Muista pyytää TE-toimistossa sen tarkistamista, kuulutko muutosturvan piiriin. Myös työllistymissuunnitelman laatiminen voi olla paikallaan, pyydä tästäkin lisätietoja TE-toimistostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Onko sinulla opiskelupaikka?

Opiskeluoikeudesta on kerrottava TE-toimistossa, ja sillä voi olla vaikutusta päivärahaoikeuteesi. Monen jäsenemme opiskelu on hyväksytty ns. työllistymistä edistäväksi palveluksi. Tämä tarkoittaa, että opiskelua tuetaan maksamalla tavallista parempaa ansiopäivärahaa työttömyysajalta. Opintojen tukeminen palveluna edellyttää kuitenkin työllistymissuunnitelmaa, johon opinnot on sisällytetty. Kassan verkkosivuilla on tietoa myös opiskeluoikeuden mahdollisista vaikutuksista.

Onko sinulla yritystoimintaa?

Myös yritystoiminnasta on kerrottava TE-toimistosta, ja sillä voi olla vaikutusta päivärahaoikeuteesi.

Varauduthan käsittelyaikaan

Kesällä Opettajien työttömyyskassan hakijamäärät yli kaksinkertaistuvat talvikauteen verrattuna. Tuhansien hakemusten saapuminen lyhyen ajan sisällä vaikuttaa käsittelyaikaan.

Kesäaikaan ensimmäinen hakemus otetaan käsittelyyn Opettajien työttömyyskassassa kuukauden sisällä sen saapumisesta. Tämä koskee myös kaikkia niitä hakijoita, jotka ovat viimeksi saaneet päivärahaa kesällä 2013 tai joulutauolta 2013-2014. Jos hakemus tai sen liitteet ovat puutteelliset, käsittelyyn ottaminen johtaa lisäselvitysten pyytämiseen ja lykkää sitä hetkeä, jolloin päiväraha voidaan maksaa. Tarvittavat lisäselvitykset pyydetään kirjeellä tai Openetin kautta.

Työttömyyskassan yhteystiedot

Opettajien Työttömyyskassa

Käynti- ja postiosoite: Pasilankatu 4 B, 00240 Helsinki

Puhelinpalvelu:

(09) 2294 4100

Tarkista puhelinpalveluajat verkkosivuiltamme!

faksi (09) 141 549

Sähköposti:

opettajien.tk@opetk.fi,

kotisivut: www.opetk.fi